Odbor investic MŠMT vyhlašuje pro rok 2020 / 2021 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

  Výzva je zaměřena na tři typy podporovaných opatření:

  A) Technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku,

  B) Pořízení a technické zhodnocení ICT vybavení,

  C) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vhodného a potřebného pro zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže.

  Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace je stanoven na 03. 07. 2020

  NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/.

  Veškeré informace a přílohy – vzory ke stažení najdete na
  https://www.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce-5