Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) se připojila k neformální apolitické iniciativě nazvané Síť na ochranu demokracie.

  Přistoupení k Síti projednalo a rozhodlo o něm Představenstvo ČRDM 10. prosince 2020. Síť propojuje nevládní organizace, firmy i neformální uskupení. Členové se k Síti připojují podepsáním prohlášení – za Českou radu tak učinil její předseda Aleš Sedláček. Členové Sítě tímto prohlášením deklarují svůj záměr spolupracovat v případě hrozby pro demokracii a zavazují se, že informace o takové hrozbě projednají ve své organizaci a zváží i jejich šíření vhodnými komunikačními kanály.

  Do Sítě se dosud zapojila bezmála stovka nevládních organizací, firem a asociací. Pokud budou požádány o rozeslání upozornění na nejzávažnější hrozby, může Síť podle její koordinátorky Dory Novákové v současnosti takto oslovit na tři miliony občanů.

  Co vlastně členství v Síti na ochranu demokracie přinese České radě dětí a mládeže? Především informace. Ocitnou-li se totiž principy demokratického právního státu u nás v ohrožení, členové Sítě se to dozvědí – navíc s nabídkou adekvátního postupu „co s tím“. Kromě toho se Česká rada stane i každoroční příjemkyní dvou monitorovacích zpráv o kondici demokracie v naší vlasti. Tyto zprávy budou shrnovat poznatky expertů Sítě na ochranu demokracie o dlouhodobějších trendech v dané oblasti.

  Síť prošla za tři roky testováním a vývojem. Výsledkem je její mechanismus k ochraně demokracie, který se opírá o silnou expertní složku a široké zapojení různě zaměřených organizací, jež se chtějí podílet na ochraně společného demokratického základu. Síť nemá právní subjektivitu, a připojení k ní tudíž není formálním přistoupením ČRDM k jiné organizaci. Protože je však spolupráce zapojených členů klíčovým prvkem celého mechanismu, potvrzení takovéto vůle je doloženo i zmíněným podpisem předsedy České rady dětí a mládeže.

  K fungování Sítě lze snad ještě dodat, že její řadoví členové jsou informováni jen o nejzávažnějších (tzv. červených) hrozbách pro demokracii a s tím souvisejících dlouhodobých trendech. „Abychom vyhověli potřebě některých (zejména střešních) organizací informovat ostatní členy o důležitých hrozbách ze svých oblastí zájmu (tzv. oranžové výzvy), vytvořili jsme tzv. Akční skupinu. Zapojeným členům umožňuje být prostřednictvím intranetu v přímém kontaktu s ostatními zapojenými organizacemi, formulovat výzvy a vyjadřovat podporu výzvám ostatních. V posledních týdnech zde členové řešili hrozby týkající se například ohrožení práva na informace a nepřiměřeného posilování pravomocí Ministerstva zdravotnictví (návrhy krizové legislativy), žádost prezidenta ČR o citlivé informace BIS či postup v tendru Dukovany (zákon o přechodu na nízkouhlíkovou energetiku),“ lze se mj. dočíst v prezentačním materiálu Sítě k ochraně demokracie, jímž se Síť představila České radě dětí a mládeže před výše uvedeným prosincovým jednáním Představenstva ČRDM.

  Autor