Hlasování (foto Jiří Majer)
  Hlasování (foto Jiří Majer)

  O dvě nové organizace s názvy Stužák a Agora se rozšířily řady členů České rady dětí a mládeže (ČRDM) po jejím šestapadesátém valném shromáždění (VS). Konalo se 24. listopadu 2022 v zasedací místnosti Správy majetku odborových svazů kultury (SMOSK). Delegáti a delegátky při něm kromě jiného odsouhlasili návrh rozpočtu na rok 2023, vyslechli informace Představenstva ČRDM včetně projektových a legislativních a vzali na vědomí i zprávu Kontrolní komise ČRDM s příznivým vyzněním.

  Michal Souček představuje spolek Stužák (foto Jiří Majer)
  Michal Souček představuje spolek Stužák (foto Jiří Majer)

  Pokud se nováčků týče, Stužák, z.s. je, řečeno slovy Michala Součka z vedení organizace, platformou studentských spolků studentů vysokých škol, kteří ve svém volném čase zcela zdarma dělají záživnou a interaktivní formou workshopy na středních školách v rámci těch oborů, které studují. Aktuálně jde o desítku workshopů, např. z oborů, jako jsou politologie, mezinárodní vztahy či sociologie.

  Agoru představil Vojtěch Černý (foto Jiří Majer)
  Agoru představil Vojtěch Černý (foto Jiří Majer)

  Vojtěch Černý z obecně prospěšné společnosti Agora CE přítomným přiblížil dva pilíře činnosti zmíněné ópéesky: jsou jimi občanská participace a participace mladých lidí. Kritické myšlení, schopnost debatovat a aktivně se zapojovat do občanského života – to je, oč tu (v programové náplni Agory) běží především… Smyslem je podpora občanské vyspělosti a demokratických postojů (nejen) u mladých lidí.

  Dlužno poznamenat, že obě zmíněné organizace přijalo VS jednomyslně.

  Mezi delelegáty (foto Jiří Majer)
  Mezi delelegáty (foto Jiří Majer)

  Pro úplnost je třeba se zmínit i o ambici Církve Bratrské stát se členkou ČRDM. Rozhodnutí o této přihlášce, podané krátce před termínem konání 56. VS ČRDM, bylo nicméně odloženo na příští VS, aby Představenstvo ČRDM mělo možnost získat o žadatelce více potřebných informací.

  Ve finančně-legislativním bloku se předseda ČRDM Aleš Sedláček zmínil o změnách pro organizace v oblasti zákona o zadávání veřejných zakázek (týká se přerozdělování dotačních prostředků). Pohovořil také o chystaném zákonu o podpoře práce s dětmi a mládeží s tím, že pracovní verze věcného záměru by měla být zveřejněna v lednu. Je to víceméně technická záležitost bez významnějšího dopadu na naši činnost, shrnul předseda ČRDM.

  Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)
  Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)

  Pozornost věnoval i Národnímu plánu obnovy, jenž je coby dotační program EU post-covidovým opatřením pro to, aby se nejvíce zasažené části života v Evropské unii podařilo podpořit. ČRDM se tudíž nyní snaží upřít finanční zřetel k dané výseči neziskového sektoru v oblasti digitalizace, vzdělávání (jak dětí, tak i vedoucích) a úspor. „Na skepsi je ještě dost času, řekl bych, že částečně úspěšní bychom mohli být třeba v těch (energetických) úsporách,“ odhaduje předseda ČRDM. Řeč přišla i na tzv. šablony, na neinvestiční dotace MŠMT a výzvy na energie.

  V „hospodářském okénku“ ekonomka ČRDM Marie Konečná okomentovala čerpání rozpočtu na rok 20222 a představila návrh rozpočtu na rok 2023.

  Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)
  Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)

  Eva Beránková ze Sekretariátu ČRDM spolu s ředitelem Kanceláře České rady Ondřejem Šejtkou „promluvili do duše“ zástupcům členských organizací ve věci svědomitého plnění povinností týkajících se zápisů ve spolkovém rejstříku. Upozornili na to, že neplnění těchto povinností může mít za následek zamezení jejich přístupu k pojištění – obecně ceněnému benefitu členství v ČRDM… Ředitel Kanceláře ČRDM dále připomněl blížící se nutnost používání datových schránek, jež se týká i členů ČRDM. Odprezentoval rovněž zahraniční aktivity ČRDM (program Mladí delegáti do OSN, Evropské fórum mládeže, mládežnická výměna ČR–Izrael apod.). Upozornil také na spuštění projektu Darujeme kroužky dětem, financovaném z prostředků zapojených nadací.

  Mezi delegáty (foto Jiří Majer)
  Mezi delegáty (foto Jiří Majer)

  Projekt pomáhá rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na volnočasové aktivity. Rodiče mohou díky němu získat podporu až ve výši 2000 Kč na pololetí.

  Jakub Sotl zevrubně referoval o Vzdělávačkách, zmínil se o jejich projektových záměrech pro příští rok a nastínil podstatu výzvy pro podporu tzv. nescholarizované ukrajinské mládeže. Cílovou skupinou jsou podle něj patnácti- až devatenáctiletí ukrajinští mládežníci – středoškoláci, kteří ale u nás až na jednu výjimku nedocházejí do školy. Jde o to, aby prostřednictvím vytipovaných aktivit (vzdělávací kroužek, skupinová aktivita aj.) mohlo i tak probíhat jejich vzdělávání spojené s integrací a socializací.

  Pohled do sálu (foto Jiří Majer)
  Pohled do sálu (foto Jiří Majer)

  Do výčtu dílčích návrhů, o nichž delegáti a delegátky VS hlasovali, náleží ještě změna Stanov ČRDM, týkající se účasti členů kontrolní komise na jednání Představenstva ČRDM a nový Jednací řád Kontrolní komise ČRDM. V prvém případě změna navržená Kontrolní komisí ČRDM odsouhlasena nebyla. Ve druhém případě po drobné textové úpravě naopak ano: odsouhlasený Jednací řád Kontrolní komise ČRDM byl přepracovanou verzí řádu již notně zastaralého…

  56. Valné shromáždění ČRDM trvalo dvě a půl hodiny. Bylo dělné, věcné a probíhalo v bezkonfliktní a přátelské atmosféře.

  Jeden ze slidů promítaných během jednání VS (foto Jiří Majer)
  Jeden ze slidů promítaných během jednání VS (foto Jiří Majer)
  Jeden ze slidů promítaných během jednání VS (foto Jiří Majer)
  Jeden ze slidů promítaných během jednání VS (foto Jiří Majer)

  Zařadil: –maj-

  Autor