Mezi delegáty 57. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)
  Mezi delegáty 57. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)

  Seznam členských organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM) se rozšířil o další dvě položky. Jsou jimi Občanský spolek táborníků Apolena a Spolek Medvědí tlapy – a stalo se tak na 57. Valném shromáždění ČRDM, konaném 27. dubna 2023. Delegáti a delegátky kromě toho mj. odsouhlasili i návrh upraveného rozpočtu ČRDM na rok 2023 a vyslechli ekonomické, projektové a legislativní informace Představenstva ČRDM stejně jako příznivě vyznívající zprávu Kontrolní komise ČRDM.

  Tomáš Langer, zástupce Občanského spolku táborníků Apolena (foto Jiří Majer)
  Tomáš Langer, zástupce Občanského spolku táborníků Apolena (foto Jiří Majer)

  Občanský spolek táborníků Apolena přítomným zevrubně představil jeho zástupce Tomáš Langer. „Naše zaměření je směrem k přírodě, hrám a týmové práci. Zároveň máme nějaké sny: už dlouho si šetříme na vlastní louku, ne tak, že bychom ji byli snad schopni koupit, ale aspoň pronajmout a postavit si tam vlastní základnu (…) Zároveň ale také bychom byli rádi součástí nějakého celku, který se tomu samému (dobrovolné práci s dětmi a mládeží) věnuje dlouhé roky,“ vysvětlil Tomáš Langer.

  „Jeho“ Apolena i Spolek Medvědí tlapy působí lokálně, ovšem v krajích Libereckém, respektive Olomouckém, kde nejsou krajské rady mládeže, k nimž by podle zavedené praxe jmenované organizace asi nejspíše náležely; jejich přihlášky proto směřovaly k radě národní. Účastnící Valného shromáždění ve shodě s doporučením Představenstva ČRDM oba spolky svým hlasováním přijali, a to poměrně vzácně: totiž jednomyslně.

  Z údajů na webu ČRDM vyplývá, že Česká rada nyní aktuálně zastřešuje 106 dětských a mládežnických organizací.

  Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)
  Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)

  Po přijímací proceduře se již spustil obvyklý příliv informací.
  Předseda ČRDM Aleš Sedláček pohovořil o novele zákona o zadávání veřejných zakázek, která má vyřešit problematiku přeposílání dotačních prostředků do pobočných spolků a členských organizací svazů. Věnoval se též registru sexuálních deliktů při práci s dětmi a mládeží. V zásadě jde o to, zda existuje smysluplné řešení, které by organizacím nabídlo lepší přehled o jejich vedoucích, aniž by to znamenalo pro spolky další byrokratickou zátěž. Zdá se, že ano: „Na ministerstvu spravedlnosti jsou (odpovědní úředníci) poměrně otevření, takže k tomu byla nějaká jednání, a oni se kloní k systému, kdy v Portálu občana, do kterého se dnes můžete přihlásit, zmocňujete zatím tedy veřejné organizace k přístupu k vašim údajům. Od roku 2025 by mělo dojít k tomu, že budete moci zmocnit jakoukoliv fyzickou, ale i právnickou osobu… Organizace se dohodne se svým členem, že on zmocní tu organizaci k tomu, aby získávala informace právě a jenom o tom zápisu v trestním rejstříku… A pakliže tam dojde ke změně, tak do datové schránky té organizace o tom přijde informace,“ nastínil možný směr legislativního vývoje v dané oblasti předseda ČRDM.

  Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)
  Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)

  Široce rozebral též problematiku vypouštění odpadních vod na letních táborech a spolu s ředitelem Kanceláře ČRDM Ondřejem Šejtkou i téma připravovaných Šablon pro nestátní neziskové organizace 2024. Členské organizace ČRDM k nim mohou posílat své podněty do konce května t. r. Typů oněch šablon je několik; Ondřej Šejtka je všechny popsal a přítomným přiblížil.
  „Jedna varianta se jmenuje Inovativní vzdělávání a je postavena nikoliv na dospělém člověku, dospělém vedoucím – tak jako doposud – ale na dítěti ohroženém školním neúspěchem,“ vypíchl Ondřej Šejtka. Podle něj může jít třeba i o nadmíru nadané dítě, dítě ze sociálně slabého prostředí či neúplné rodiny. „Samo ministerstvo nemá přesnou metodiku, jak to určovat, nechává to na žadatelích. Inovativní metody spočívají v tom, že takovému dítěti věnujete třicet dva hodin inovativního vzdělávání, které může být složeno třeba z projektových dnů, výjezdních akcí a podobně; musí se ovšem popsat, v čem se jedná o inovativní vzdělávání,“ upozornil ředitel Kanceláře ČRDM s tím, že zrovna tento typ šablony je podle něj obvyklému pojetí spolkové práce s mládeží blízký.

  Ekonomka ČRDM Marie Konečná (foto Jiří Majer)
  Ekonomka ČRDM Marie Konečná (foto Jiří Majer)

  Aleš Sedláček závěrem tohoto bloku informací konstatoval, že se hodnověrně dozvěděl o vyhlášení nového výběrového řízení na ředitele či ředitelku Odboru pro mládež MŠMT. Zároveň vyjádřil podiv nad tím, že o ukončení „starého“ řízení nebyla stávající pracovnice ČRDM Zuzana Wildová, jež úspěšně absolvovala konkurz na danou pozici na MŠMT, vůbec vyrozuměna.

  Analytička ČRDM Nela Andresová (foto Jiří Majer)
  Analytička ČRDM Nela Andresová (foto Jiří Majer)

  Ekonomka ČRDM Marie Konečná přednesla zprávu o hospodaření ČRDM za loňsky rok, již delegáti schválili hlasováním, stejně jako upravený rozpočet na letošní rok. Po finančním okénku následoval proud projektových informací. V jeho rámci představila analytička ČRDM Nela Andresová výstupy statistického šetření ohledně úrazovosti na akcích pořádaných organizacemi zapojenými do pojištění sjednávaného Českou radou. Odprezentovala rovněž průzkum týkající se letních táborů.

  Mezi delegáty 57. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)
  Mezi delegáty 57. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)

  Ondřej Šejtka referoval o projektu Darujeme kroužky dětem, jenž podporuje volnočasové aktivity dětí z českých rodin ve finanční tísni a z prostředí ukrajinských uprchlíků. Projekt financovaný soukromými nadacemi byl zahájen loni v listopadu a ČRDM v něm hodlá pokračovat i v následujícím školním roce.
  Místopředseda ČRDM Michal Tarant přiblížil účast České rady v Partnerství 2030+, spočívajícím ve snaze organizací snižovat nerovností ve vzdělávání a zlepšovat výuku dětí. Informoval i o otevření fondu Dobrý skutek Skautskou nadací Jaroslava Foglara a o možném výhledu podpory v oblasti zájmového a neformálního vzdělávaní v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji z operačního programu Spravedlivá transformace.

  Mezi delegáty 57. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)
  Mezi delegáty 57. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)

  Ředitel Kanceláře ČRDM dále pozval přítomné na oslavy čtvrtstoletí České rady a předávání její výroční Ceny Přístav (7. června v Praze). Zmínil se i to termínu 12.–15. října, vyhrazeném pro tradiční akci 72 hodin. Její letošní ročník má být zasvěcen vzdělávaní směřujícímu k ochraně přírody. Vlastimil Jura ml. Přiblížil agendu Vzdělávačky ČRDM a zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči zase novinky v oblasti zahraniční spolupráce.

  Shora zmíněná zpráva Kontrolní komise, přednesená Janou Stibralovou, konstatovala nedávnou obměnu na pozicích předsedy a místopředsedkyně: došlo de facto k jejich „prohození“, takže nyní stojí v čele komise Jana Stibralová s dosavadním předsedou Josefem Valterem po místopředsednickém boku. Kontrolní komise je s prací ČRDM a jejího vedení spokojena; k nápravě zjištěných drobných dílčích nedostatků postačuje forma doporučení ze strany komise. Předseda ČRDM Aleš Sedláček na tomto místě znovu poděkoval Josefu Valterovi za veškerou doposud odvedenou práci.

  Předsedkyně Kontrolní komise ČRDM Jana Stibralová (foto Jiří Majer)
  Předsedkyně Kontrolní komise ČRDM Jana Stibralová (foto Jiří Majer)

  Jana Stibralová a Ondřej Šejtka také upozornili, že v přízemí budovy na Senovážném náměstí 24 v Praze 1 zprovoznila ČRDM konferenční místnost nazvanou SENNO, jež má sloužit (nejen) členským organizacím České rady pro pořádání různých akcí.
  Martin Paclík přinesl informaci o tom, že na Pražském hradě se má 10. června uskutečnit Den dětí. Pořadatelé mají podle něj zájem na tom, aby se součástí dětského den stalo i neformální představení činností dětských a mládežnických spolků.

  Martin Paclík (foto Jiří Majer)
  Martin Paclík (foto Jiří Majer)

  Na závěr diskuse zaznělo z úst předsedy ČRDM znepokojení nad zvěstmi o neblahém stavu majetku a vykazování počtu členů týkajících se členské organizace ČRDM Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě, z. s. Pokud by se tyto zvěsti potvrdily, bylo by podle Aleše Sedláčka na místě přijmout adekvátní rázné opatření.

  Sedmapadesáté Valné shromáždění ČRDM, konané v zasedací místnosti Správy majetku odborových svazů kultury (SMOSK), trvalo dvě a půl hodiny a mělo hladký, plynulý průběh. Příští VS ČRDM bude volební. Předseda České rady dětí a mládeže proto členské organizace vybídl k návrhům vhodných adeptek či adeptů na pozice v novém vedení ČRDM.

  Zařadil: -maj-

  Autor