crdm Vážená členská sdružení,

  tímto článkem bych chtěl navázat na zprávu z posledního 31. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže (5. listopadu 2009), ve které jsme krátce představili zákon 111/2009 Sb., o základních registrech .
  V souvislosti s tímto zákonem je s účinností od 1. 7. 2010 novelizován i zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a to § 9. Novela ukládá novou povinnost Ministerstvu vnitra – evidovat kromě občanských sdružení i jejich organizační jednotky, které jsou oprávněny jednat svým jménem (viz § 9 odst. 2 ZoSdr.) a dále ukládá organizačním jednotkám, oprávněným jednat svým jménem, do 15 dnů:

  oznámit název, sídlo a datum vzniku
  oznámit datum zániku
  oznámit změnu názvu nebo sídla (viz § 9 odst. 3 ZoSdr.)

  Jelikož jsme se setkali s výkladem JUDr. Hany Frištenské z Rady vlády pro NNO, že tímto zápisem vznikají z organizačních jednotek občanských sdružení zcela nezávislé právnické osoby, obrátili jsme se na advokátní kancelář, která nám poskytuje právní služby, s žádostí o výklad. Mgr. Alena Hájková, advokátka, odpověděla, že se registrací u MV postavení organizačních jednotek sdružení nemění.

  Ne, nevznikají – zákon to neříká, ale dal by se tak vykládat. Nicméně takový výklad není příliš přesvědčivý, protože je založený prakticky pouze na tom, že organizační jednotky občanských sdružení, které jsou oprávněné jednat svým jménem, budou nadále evidovány ministerstvem stejně jako občanská sdružení samotná a že tyto organizační jednotky dostanou vlastní IČ (identifikační číslo osoby). To ale nestačí, protože jednotka jako taková podléhá občanskému sdružení, užívá ke svému označení i jeho název, řídí se jeho stanovami atd. Vznik nezávislých právnických osob z organizačních jednotek občanských sdružení také rozhodně není cílem nového zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ani související novelizace zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

  Nové povinnosti vyplynou z připravovaného „zákona o veřejně prospěšných organizacích“ a na organizační jednotky se budou vztahovat právě proto, že jsou organizačními jednotkami toho kterého sdružení. Slovy věcného záměru k zákonu o VPO: „Režimu (z něhož povinnosti vyplývají) podléhá v případě zápisu statusu veřejné prospěšnosti právnická osoba včetně organizačních jednotek.“ – i z této věty, dle mého názoru, jasně vyplývá, že zákon rozhodně nepočítá s tím, že by byly organizační jednotky považovány za nezávislé subjekty.

  V souvislosti se započetím evidence na Ministerstvu vnitra, oslovila ČRDM odbor sdružování s žádostí o informace, jakým způsobem máme hlásit aktualizace u našich organizačních jednotek. Začali jsme s odborem řešit proces, jakým mohou organizační jednotky zmocnit ústředí organizace k podání zpráv do registru, jaké jsou sankce, veřejný přístup do registru a další podrobnosti. Poslední e-mail, který jsem obdržel z MV však dal věcem trochu jiný směr:

  Vážený pane Sedláčku,
  v důsledku novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, konkrétně § 65 odst. 4 se lhůta k naplnění údajů do registru osob mění z 12 na 24 měsíců od účinnosti zákona, tj. na 1. 7. 2012. Provoz registru osob do této doby je pouze zkušební. V této souvislosti jsou Vaše dotazy předčasné a další podrobnosti Vám v této chvíli nedokážeme sdělit. Pro Vaši informaci uvádíme, že veškeré změny u organizačních jednotek však můžete sdělit Českému statistickému úřadu.
  S pozdravem, Mgr. Eva Dianišková

  Co z toho praktického vyplývá? Pokud máte na úrovni organizačních jednotek nějaké změny, nahlaste to statistickému úřadu co nejdříve. Je to totiž snadné a rychlé. V případě MV to už tak jisté není, jak se některá sdružení přesvědčila při snaze zaregistrovat mírně aktualizované stanovy.

  Tedy závěr. Nestahujme kalhoty, brod je, zdá se, ještě pořádně daleko a nakonec může být s registrem na MV vše jinak. Máme zde další skvělý zákon, který nejen, zdá se, že je celkem nepromyšlený, ale hlavně odporuje tomu, po čem již delší dobu neziskový sektor volá: Veřejný rejstřík, kde by bylo možné ověřit aktuální údaje o sdružení i jeho organizační jednotce, včetně osoby oprávněné jednat, vedený nezávislým orgánem, tak, jak tomu je u obchodních společností. Občas se občanská sdružení setkávají s výtkou, že vstupovat do právních svazků s nimi je velmi nepřehledné a rizikové. Stát však toto prostředí spoluvytváří. Je to snad záměr?

  Aleš Sedláček, předseda ČRDM

  Autor