DŮLEŽITÉ: možnost podávání žádostí pro pobočné spolky řešíme s MŠMT a budeme Vás informovat, v případě zájmu se obracejte na jan.husak@crdm.cz

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) k zabezpečení úkolů vyplývajících ze Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválených usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění úprav schválených usnesením vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 470 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016, vyhlašuje tento dotační program.

  Pro rok 2016 je tematické zaměření Programu vymezeno těmito moduly:
  Modul 1:
  Podpora rozvoje občanských kompetencí v mateřských, základních a středních školách.
  Modul 2: Vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století.
  Modul 3: Vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k 700. výročí narození Karla IV.
  Cílovou skupinou projektů jsou pedagogičtí pracovníci, děti a žáci škol. Příjemcem dotace mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti a fundace.

  Termín pro podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu je 15. leden 2016.
  Veškeré informace jsou uvedeny v souboru ke stažení.
  25499_Vyhlášení DP NNO_2016.docx

  (http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-na-podporu-cinnosti-nestatnich-neziskovych)

  Autor