Česká rada dětí a mládeže uskutečnila v roce 2023 šetření k letním táborům, podobně jako i v předešlých letech. Do šetření byly zahrnuty údaje od 78 členských organizací ČRDM a krajských rad dětí, dále pak od organizací, které nepatří mezi členy rad, ale mají na svou činnost zřízeno pojištění přes ČRDM. Jedná se o 36 organizací. Dohromady jsme získali 2444 odpovědí z šetření za pobytové tábory a 138 za příměstské. Následující informace se vztahují pouze k pobytovým táborům.

  Délka a počet táborů
  Průměrná délka táborů se od loňského roku nezvýšila, činí 13 dní. Celkový počet pobytových táborů v roce 2023 se lehce zvýšil z 2425 na 2444.

  Typy ubytování
  Největší počet táborů tradičně využívá pro ubytování účastníků stany. Pro potřeby tohoto šetření jsme stanem mysleli podsadový stan, turistický stan, týpí apod. To potvrzuje stále velkou oblibu klasických táborů na „zelené louce“. V předešlém roce byly výsledky zcela stejné. Pokud účastníci tábora bydlí v budově, často se jedná o chatky. Spaní pod širým nebem organizace podobně jako loni i letos vynechávaly.
  N = 2441

  Vlastní základnu využívá 36 % táborů. Jedná se o táborovou základnu (louku apod.) ve vlastnictví daného spolku nebo i mateřské organizace.

  Zaměření tábora
  Mezi tábory vévodí ty se všeobecným zaměřením (87 %). Jejich počet je podobný jako loňský rok. Tyto tábory jsou typické aktivitami spojenými s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou tábory turistické a vodácké, které jsou typické přespáváním na různých místech a spojené s poznávacími aktivitami na větším území. Jejich četnost je už ale výrazně nižší. Mezi další typy táborů patří sportovní, které se orientují na konkrétní sportovní aktivity, například cyklistiku. Zbylé tábory jsou zaměřeny jiným směrem. Jedná se o vědecko-technické tábory, ekologické nebo také umělecké.
  N = 2444

  Mobilní telefony
  Analýza ukazuje, že téměř polovina (45 %) pořadatelů táborů vůbec nepovoluje využívání mobilních telefonů ve volném čase. Dalších 39 % čas s komunikačními technologiemi alespoň částečně omezuje. Některé tábory mohou využívat mobilní telefony jako pomůcky během táborových činností, my se ale zaměřovali pouze na volný čas mimo hlavní program táborových aktivit. V tomto čase osobního volna se naprostá většina táborů snaží regulovat využívání mobilních zařízení.
  Tábory, které poskytují ubytování v budovách, dovolují používání mobilních telefonů častěji. Je tomu tak především z menší dostupnosti elektřiny a větší orientace na přírodu. Ve volném čase může mobily bez omezení používat 26 % dětí ubytovaných v budovách a 10 % ve stanech.
  N = 1111

  Cena tábora
  Průměrná cena tábora na den byla v roce 2023 272 Kč. Tímto došlo k předpokládanému navýšení ceny v tomto roce a zdražování se očekává i nadále. V roce 2022 byla cena 264 Kč. Tábory, které jsou specificky zaměřené, bývají dražší. Týká se to táborů uměleckých nebo technických. Tábory s ubytováním ve stanech jsou také v průměru výrazně levnější (249 Kč) než tábory s ubytováním v budovách (401 Kč).
  U jednotlivých táborů je nutné vzít v úvahu velmi rozdílné možnosti každého pořadatele v závislosti na možnosti využití vlastní táborové základny a také získaných dotací. Využití dotace na tábor uvádí 36 % pořadatelů.
  N = 2395

  Účastníci táborů
  Tábory členských organizací ČRDM a členů krajských rad dětí a mládeže jsou pořádány pro širokou cílovou skupinu účastníků od 5 do 14 let a dále pak pro starší účastníky, kteří jsou již mnohdy pomocnými vedoucími (praktikanty) od 15 do dovršení 18 let. Prakticky všichni pořadatelé mají většinou na svých táborech své členy, které doplňují i dětmi a mládeží z řad veřejnosti, tedy nečlenů. V případě personální kapacity pak pořádají i tábory zaměřené čistě na nečlenské účastníky, kde se zaměřují převážně na mladší děti.

  Počty dětských účastníků
  Celkový počet účastníků pod 18 let zůstává ve srovnání s rokem 2022 téměř stejný – 84 186. V roce 2022 byl celkový počet účastníků 84 576. Průměrně 29 účastníků tábora je ve věku do 14 let, dalších 5 ve věku 15–17 let a 12 je starších 18 let.

  Počet vedoucích
  Cca 5 účastníků se na průměrném táboře řadí mezi vedoucí pracovníky s dětmi a mládeží a dalších 5 mezi jiný obslužný personál. Celkový počet vedoucích, praktikantů nebo dalších pracovníků byl 23 262.
  Mezi tyto pracovníky patřili kromě hlavního vedoucího a jednotlivých oddílových vedoucích i zdravotník a jiný dobrovolnický personál (kuchaři, hospodář atd.)

  Účastníci se specifickými potřebami
  Více než třetina táborů má mezi svými účastníky i děti se specifickými potřebami. Jedná se především o sociálně-ekonomické znevýhodnění, fyzický handicap či duševní poruchy (včetně ADHD, Aspergerova syndromu apod.).

  N = 1117

  Tábory v krajích
  Konání táborů v jednotlivých krajích zůstává i nadále stabilní. Nejoblíbenějšími lokalitami pořadatelů jsou Jihočeský kraj a Vysočina. Naopak nejméně táborů je pořádáno v Karlovarském kraji a Ústeckém kraji. Nejčastějšími zahraničními destinacemi táborů jsou sousední země, a to konkrétně Slovensko. Zahraničních táborů je ale celkově pořádáno minimum.

  N = 2438

  Závěr
  Letní tábory proběhly v roce 2023 obdobně jako v předešlých letech. Struktura účastníků tábora zůstává v tomto roce podobná jako loni, stejně tak je tomu v oblibě táborových lokalit. Regulace využívání mobilních telefonů ve volném čase byla také obdobná jako v dřívějších ročnících. Rozdíl vidíme u ceny tábora, přesto zdražení není tak razantní jako v předešlém roce.

  Článek vznikl v rámci projektu Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě podpořené programem Erasmus+. Více na webu Youthwiki – online:
  https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/czech-republic/overview


  Zařadil: -maj-

  Autor