Autor: Nela Andresová

Česká rada dětí a mládeže dlouhodobě zprostředkovává pojištění na činnost organizací dětí a mládeže. V roce 2022 byla provedena statistika úrazů za uplynulé období z let 2018–2021. Jedná se o údaje 76 organizací. Dohromady bylo získáno 2523 odpovědí z šetření.  Kdy k úrazům docházíN = 2517 (údaje uvedeny v %) Nejvíce úrazů se stalo během prázdnin, konkrétně v červenci. Jedná se také o období, kdy se koná největší množství letních táborů. Následující graf znázorňuje pokles počtu úrazů v průběhu let. Četnost úrazů klesla v letech 2020 a 2021 téměř na třetinu oproti rokům 2018 a 2019. S úbytkem úrazů souvisí okolnosti stávající pandemie, která omezila volnočasové vzdělávání…

Více

Česká rada dětí a mládeže uskutečnila v roce 2021 šetření k letním táborům, podobně jako v předchozích letech. Do šetření byly zahrnuty údaje od 108 členských organizací ČRDM a krajských rad dětí a mládeže a dále 75 organizací, které mají před ČRDM sjednané pojištění. Dohromady bylo získáno 2604 odpovědí od pořadatelů pobytových i příměstských táborů dohromady. Následující výsledky šetření se zaměřují na tábory pobytové. Celkový počet pobytových táborů pořádaných členskými organizacemi ČRDM a krajskými radami v roce 2021 je 2482. Největší počet táborů tradičně využívá pro ubytování účastníků stany, ať už podsadový stan, turistický stan nebo třeba týpí. Tábory na…

Více

Krize bydlení v České republice stále stoupá. Právě mladí lidé jsou touto situací významně zasaženi. Česká rada dětí a mládeže realizovala šetření na téma bydlení mezi mladými lidmi ve věku 16–30 let. Zjišťovali jsme, jak mladí lidé aktuálně bydlí a jaké mají vize do budoucna. Jsou se svou situací spokojeni? Mají nějaké obavy z nadcházejících let? Mladí Češi za své bydlení často vůbec neplatí, jedná se téměř o třetinu lidí ve věku 16–30 let. Další čtvrtina přispívá na společný nájem a pětina ho platí celý. V tomto ohledu je podstatné brát v úvahu konkrétní věk mladých lidí. Především v nejmladší věkové kategorii 16–20…

Více