Archiv autora: Nela Andresová

Dvě třetiny mladých lidí se cítí být spokojeny se svým životem. Svůj zdravotní stav považují v naprosté většině případů za dobrý, finanční situace je většinou hodnocena jako ucházející. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže, která byla realizována na vzorku 1000 respondentů ve věku 15–29 let. V rámci šetření jsme se zaměřovali na wellbeing mládeže. Spokojenost se životem mezi českou mládeží stoupá, mezi lety 2020 a 2023 došlo k navýšení o 7 %. Celková spokojenost se životem je zásadně ovlivněna vnímáním svého zdravotního stavu. Ti, kteří hodnotí svůj zdravotní stav jako špatný, jsou celkově méně spokojeni se životem.…

Více

Téměř dvě třetiny mladých lidí mají zkušenost s dobrovolnictvím, pravidelně se do této činnosti zapojuje ale pouze 7 % mládeže. Nejčastěji se zabývají prací s dětmi a mládeží nebo seniory. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže, která byla realizována na vzorku 1000 respondentů ve věku 15–29 let. V rámci šetření jsme se zaměřovali na prosociální chování mladých lidí a dobrovolnickou činnost. Více než polovina (61 %) mladých lidí má alespoň nějakou zkušenost s dobrovolnickou činností, pouze 7 % se jí však věnuje na pravidelné bázi. Pokud mají mladí lidé zkušenost s dobrovolnickou činností, ve třech čtvrtinách (74…

Více

Mladí lidé se v rámci volnočasových organizací věnují nejčastěji sportu, oblíbené jsou i vzdělávací a hudební aktivity. Pokud se žádným činnostem organizovaně nevěnují, je to často kvůli nezájmu nebo i nedostatku financí. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže, která se věnovala tomu, jaké volnočasové aktivity mladí preferují a také jaké služby pro mládež ve svém okolí mají. Výzkum byl realizován na vzorku 1000 respondentů ve věku 15–29 let. Třetina mladých lidí (35 %) se v rámci organizací nevěnuje žádné volnočasové aktivitě. Častěji se nějakou aktivitou zabývají muži a mladí lidé ve věku 15–19 let. Nejoblíbenější jsou sportovní…

Více

Česká rada dětí a mládeže uskutečnila v roce 2023 šetření k letním táborům, podobně jako i v předešlých letech. Do šetření byly zahrnuty údaje od 78 členských organizací ČRDM a krajských rad dětí, dále pak od organizací, které nepatří mezi členy rad, ale mají na svou činnost zřízeno pojištění přes ČRDM. Jedná se o 36 organizací. Dohromady jsme získali 2444 odpovědí z šetření za pobytové tábory a 138 za příměstské. Následující informace se vztahují pouze k pobytovým táborům. Délka a počet táborů Průměrná délka táborů se od loňského roku nezvýšila, činí 13 dní. Celkový počet pobytových táborů v roce 2023…

Více

Mladí lidé se z velké části zajímají o své zdraví a věnují se sportovním aktivitám. Dvě třetiny mladých se snaží začleňovat co nejvíce běžného pohybu do svého dne. Jedná se například o procházky nebo cestu do práce na kole či pěšky. Necelá polovina dotázaných ale na druhou stranu uvádí, že moc nechodí na pravidelné lékařské prohlídky. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže. Šetření bylo realizováno v rámci studie KANTAR Lifestyle 2022 na vzorku mladých lidí od 16 do 30 let (N = 1181). Pozornost byla v šetření věnována tomu, do jaké míry se mladí věnují sportovním aktivitám…

Více

Mladí lidé si čím dál více ověřují důvěryhodnost informací, které získávají na internetu. Nejčastěji se novinky dozvídají ze sociálních sítí, vzrůstá ale i obliba podcastů. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže. Šetření bylo realizováno v rámci studie KANTAR Lifestyle 2022 na vzorku mladých lidí od 16 do 30 let (N = 1181). V rámci analýzy bylo provedeno srovnání výsledků ze studií v roce 2022 a 2020. Pozornost byla v šetření věnována tomu, jak mladí lidé tráví čas s médii, kde čerpají informace a jak si svoje zdroje ověřují. Mladí lidé tráví nejvíce času na sociálních sítích, tento trend se týká třetiny…

Více

Dvě třetiny mladých lidí se někdy snažily omezit svůj čas strávený s digitálními technologiemi, 80 % z nich na mobilním telefonu. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže, která realizovala reprezentativní šetření o životním stylu mladých lidí ve věku od 16 do 30 let. Pozornost byla zaměřena na využívání digitálních technologií. Navazuje tím na šetření z roku 2019 a srovnává vývoj v této oblasti během let po pandemii covid-19. (N=1055), údaje jsou uvedeny v % Mladí lidé v období po pandemii používají výrazně méně počítač (o 16 %), oproti tomu je více v trendu tablet (o 6 %) i chytrá televize (o 7 %). Notebook,…

Více

Mladí lidé mají obavy z dopadů války na Ukrajině. Situace se dotýká především jejich finanční situace, odkládají větší finanční investice. Dvě pětiny mladých se aktivně zapojily do pomoci Ukrajině, a to především prostřednictvím pomáhajících organizací. To vyplývá z analýzy České rady dětí a mládeže, která byla realizována v rámci studie Kantar Lifestyle 2022. Pozornost byla zaměřena na to, jak mladí mění svoje návyky v souvislosti s vlečným konfliktem. (N=1181, respondenti 16–30 let) Většina mladých lidí svoje plány a návyky vzhledem k situaci na Ukrajině nemění. Přesto třetina odkládá větší finanční náklady, jako je hypotéka, zařízení bytu, nebo koupě auta. Čekají, než se situace stabilizuje. Především se…

Více

Česká rada dětí a mládeže dlouhodobě zprostředkovává pojištění na činnost organizací dětí a mládeže. V roce 2022 byla provedena statistika úrazů za uplynulé období z let 2018–2021. Jedná se o údaje 76 organizací. Dohromady bylo získáno 2523 odpovědí z šetření.  Kdy k úrazům docházíN = 2517 (údaje uvedeny v %) Nejvíce úrazů se stalo během prázdnin, konkrétně v červenci. Jedná se také o období, kdy se koná největší množství letních táborů. Následující graf znázorňuje pokles počtu úrazů v průběhu let. Četnost úrazů klesla v letech 2020 a 2021 téměř na třetinu oproti rokům 2018 a 2019. S úbytkem úrazů souvisí okolnosti stávající pandemie, která omezila volnočasové vzdělávání…

Více

Česká rada dětí a mládeže uskutečnila v roce 2021 šetření k letním táborům, podobně jako v předchozích letech. Do šetření byly zahrnuty údaje od 108 členských organizací ČRDM a krajských rad dětí a mládeže a dále 75 organizací, které mají před ČRDM sjednané pojištění. Dohromady bylo získáno 2604 odpovědí od pořadatelů pobytových i příměstských táborů dohromady. Následující výsledky šetření se zaměřují na tábory pobytové. Celkový počet pobytových táborů pořádaných členskými organizacemi ČRDM a krajskými radami v roce 2021 je 2482. Největší počet táborů tradičně využívá pro ubytování účastníků stany, ať už podsadový stan, turistický stan nebo třeba týpí. Tábory na…

Více