Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody pomáhala životnímu prostředí i po celý loňský rok. Zaměřila se na zadržování vody v jizerskohorských rašeliništích, zvyšování biodiverzity lesů na Liberecku, budování tůní u Sedmihorek, ekologickou výchovu dětí, osvětu veřejnosti a mnoho dalších projektů zaměřených na praktická ekologická opatření nebo publikační či výzkumné aktivity. Celkem v roce 2022 podpořila 61 projektů částkou převyšující 3,7 miliónů korun, což je o jeden milion korun více než vloni.

  „Vážím si všech našich dárců, kteří nám umožňují každým rokem podporovat čím dál tím větší množství projektů, a zároveň mě těší, že je zde v našem okolí tolik organizací i lidí, kteří samotné projekty táhnou. Díky této spolupráci je stav naší krajiny zas o něco lepší a pro budoucí generaci trvale udržitelnější,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

  V roce 2022 nadace pokračovala ve spolupráci s odborným lesním hospodářem Janem Dudou v projektu výsadeb druhově rozmanitých lesů na Liberecku, které jsou díky tomu bohatší o 70 550 sazenic, převážně buků, dubů a jedlí. Místní porosty se tak stávají druhově i věkově rozmanitější, což je nesmírně důležité pro dlouhodobě udržitelný a stabilní les. Jeho významnou výhodou je zvýšená schopnost zadržovat vodu v krajině, ale poskytuje i pestrý biotop pro řadu živočichů a rostlin.

  „Rozmanitý les je zároveň mnohem lépe připraven na budoucí nepříznivé vlivy, například v podobě kůrovcové kalamity, polomů či dlouho trvajícího sucha. Pokud je nějaký druh stromů napaden, zůstávají v porostech ostatní a pod vysokými dospělými stromy postupně rostou další nové a jsou připravené nahradit ty poškozené či vytěžené. Vícepatrový, různověký a druhově rozmanitý les je cíl, ke kterému se postupně dostáváme. Za celou dobu projektu, který běží již od roku 2014, jsme vysadili 324 518 nových stromků,“ vysvětluje Ondřej Petrovský.

  Zadržování vody v krajině je pro nadaci prioritní téma již řadu let. V loňském roce se podařilo Jizersko-ještědskému horskému spolku za našeho přispění vybudovat dalších 65 přehrážek v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery a dalších 32 bude doděláno v tomto roce. Díky nim se zvýší retenční schopnost krajiny. V době dešťů tak budou rašeliniště vodu lépe akumulovat, pomohou zmírnit její odtok, a tedy i záplavy na jejich toku. V době sucha dokáží naopak vodu postupně uvolňovat, a zachovat tak vláhu pro okolní přírodu a její živočišné i rostlinné obyvatele. „Vybudované přehrážky začaly prakticky hned plnit svou funkci a zvedla se hladina spodní vody, která zde díky nim zůstala i v době největšího letního sucha. Jednomu z nejcennějších území Jizerských hor se tak postupně vrací jeho původní charakter podmáčeného území, které poskytuje krom samotné vody i biotop pro řadu vzácných rostlin a živočichů,“ doplňuje Jakub Trsek, vedoucí kanceláře nadace.

  Podařilo se dokončit projekt Záchrany Sedmihorských mokřadů. Díky Pozemkovému spolku Sedmihorské mokřady bylo vybudováno 14 tůní, přerušeno až 7 km melioračních trubek a zahrazeno 770 metrů odvodňovacích kanálů. Vznikla tak vodní plocha s celkovou rozlohou asi 6000 m2, ale zejména skrytý rezervoár vody v okolní půdě, vytvořený díky zrušeným melioracím, navýšil retenční kapacitu území asi o 26 500 000 litrů. „Díky tomu se území vrátila jeho přirozená funkce zadržovaní vody v krajině. Lokalitu obývá i řada vzácných živočichů, zejména je území unikátním hnízdištěm ptáků. Celkové náklady projektu hrazené z větší části z dotace EU byly 3,3 miliónů korun. Nezbytné spolufinancování ve výši 368 tisíc korun zajistila naše nadace, a to i díky štědrým dárcům,“ říká Ondřej Petrovský.

  Po celý rok běžel i projekt záchrany populace tetřívka v Jizerských horách. V nadaci pracovali na informační kampani, která má za cíl posunout vnímání návštěvníků hor v tom, že je potřeba mít k přírodě respekt a chovat se v ní s ohledem na to, že zde žije řada dalších zvířecích obyvatel, které není vhodné rušit. „Zároveň jsme začali s Lesy České republiky připravovat na tento rok realizační projekt, který bude mít za cíl postupně obnovovat tetřívčí centra v horách, kde má tento černý rytíř hor ideální podmínky k žití. Daná místa budou opětovně prořezána a doplněna o vhodné keře, jejichž bobulemi se tetřívek živí,“ říká Jakub Trsek.

  Nadace zároveň již podvanácté vydala benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky, který vzniká ze stejnojmenné fotografické soutěže. V minulém roce jich nechala vytisknout rekordních 2 100 kusů a ještě před Vánoci byl vyprodán. Výtěžek z prodeje pak putuje právě na projekty, které nadace podporuje. „Již nyní máme připravené pokračování stávajících projektů či i některé nové a věřím, že naše pomoc přírodě bude v letošním roce ještě o něco větší než loni. Záleží na tom, kolik se nám podaří sehnat peněz a jak se bude dařit projekty realizovat. Sílu a chuť do toho máme,“ uzavírá Ondřej Petrovský.

  Zařadil: -maj-

  Autor