V posledních letech populární výsadby stromů jsou často prezentovány jako účinné řešení klimatické krize. Na tento vývoj reaguje nově vydaná společná pozice Klimatické koalice, [1] která roli sázení stromů v mitigaci klimatické krize osvětluje.

  Upozorňuje, že role sázení stromů ve zmírnění změny klimatu je pouze dílčí, a vyžaduje navíc splnění řady podmínek. Organizace sdružené v Klimatické koalici také upozorňují, že ačkoli stromy můžeme považovat za nástroj zachycování CO2, je třeba zaměřit se vždy nejprve na ochranu starých stromů a lesů. Schopnost vázat uhlík se totiž se vzrůstem a stářím stromů zvyšuje. [2] Ochrana vzrostlých stromů v lesích, městech i krajině je důležitá i proto, že plní také řadu dalších funkcí.

  Výsadby stromů a ochrana lesa jsou také mezinárodně uznávaným způsobem kompenzace emisí CO2 (tzv. offsetování). I při offsetování je ale třeba dodržovat přísné standardy, zejména princip adicionality. Offsetové projekty mohou sloužit pouze jako doplňkový nástroj. Každý původce emisí by měl jejich produkci snížit „přímo u zdroje“ (technologickými opatřeními, menší spotřebou atd.).

  Úloha stromů a lesů v mitigaci změny klimatu je nezpochybnitelná, hlavním nástrojem řešení klimatické krize musí být ale především rychlé snížení antropogenních emisí skleníkových plynů a dosažení tzv. klimatické neutrality. [3]

  Celé znění nové společné pozice Klimatické koalice najdete na webu Klimatické koalice zde

  Jitka Martínková z Klimatické koalice říká: „Bez pomoci přírody klimatickou krizi nevyřešíme. Populární téma sázení stromů by ale v diskusi nemělo zastínit další, neméně důležitá témata, například ochranu existujících stromů a ekosystémů. Už vůbec by pak nemělo být vnímáno jako alternativa snižování emisí. Řešení klimatické krize spočívá zejména v rychlé dekarbonizaci. Její tempo by přitom mělo být nejvyšší právě teď, před rokem 2030.“

  Petr Kucka z Ekologického institutu Veronica říká: „Věnovat naši energii ochraně starých stromů a uhlíku uloženého v nich a v půdě pod nimi, nám nejen pomůže s řešením klimatické krize, ale přispěje zároveň i k ochraně biodiverzity.“

  Marcela Klemensová z organizace Arnika říká: „Sázejme správné stromy na správném místě a pečujme o ně. Chraňme vzrostlé a staré stromy, protože poskytují nenahraditelné služby lidem i krajině. Vzrostlé stromy potřebujeme také ve městě, které pro ně ale není vhodným prostředím. Musíme tu stromům zajistit místo, kvalitní půdu, dostatek vody a pravidelnou odbornou péči. Bez vzrostlých stromů však nebudou naše města v době klimatické změny k žití.“


  [1] Společná pozice je k dispozici na webové stránce Klimatické koalice:
  https://klimatickakoalice.cz/pro-media/stanoviska/pozice-klimaticke-koalice-k-sazeni-stromu-a-mitigaci-klimaticke-krize
  [2] A to díky kombinaci zvětšujícího se obvodu kmene a listové plochy a zabrané půdy. Stromy ukládají uhlík nelineárně – do senescentního věku, a ve stáří už ho v biomase přibývá málo a spíše ho stromy udržují. (Více v textu společné pozice.)
  [3] Česko je zavázáno společným cílem EU dosáhnout klimatické neutrality nejpozději do roku 2050, samo ale vlastní cíl klimatické neutrality nepřijalo. Klimatická koalice se shoduje, že rok 2050 musí být nejzazším termínem pro dosažení klimatické neutrality i v ČR, k výraznému snížení emisí musí ale dojít mnohem dříve.


  Zařadil: -maj-

  Autor