Česká rada dětí a mládeže dlouhodobě zprostředkovává pojištění na činnost organizací dětí a mládeže. V roce 2022 byla provedena statistika úrazů za uplynulé období z let 2018–2021. Jedná se o údaje 76 organizací. Dohromady bylo získáno 2523 odpovědí z šetření.

   Kdy k úrazům docházíN = 2517
  (údaje uvedeny v %)

  Nejvíce úrazů se stalo během prázdnin, konkrétně v červenci. Jedná se také o období, kdy se koná největší množství letních táborů. Následující graf znázorňuje pokles počtu úrazů v průběhu let. Četnost úrazů klesla v letech 2020 a 2021 téměř na třetinu oproti rokům 2018 a 2019. S úbytkem úrazů souvisí okolnosti stávající pandemie, která omezila volnočasové vzdělávání a práci s mládeží. Letní tábory však probíhaly bez větších omezení. Přestože pandemická opatření omezila volnočasové aktivity dětí a mládeže a zapříčinila větší nemotornost některých dětí, nevedlo to k zvýšenému počtu úrazů.

  N= 2346
  (údaje uvedeny v absolutních číslech)

  Převážná většina (87 %) úrazů se stane ve volné přírodě nebo na sportovišti. K desetině zranění dojde uvnitř budovy.

  Aktivity při úrazech

  N = 1752

  Nejčastěji dochází k úrazům při hrách a sportovních činnostech. Řadí se mezi ně nejčastěji individuální i kolektivní sporty, běh nebo požární cvičení. Častými úrazy jsou například škobrtnutí při běhání, nehody při míčových sportech nebo při manipulaci s požárním vybavením. Dále se mezi sporty řadí i lyžování. Mezi úrazy při podpůrné činnosti patří například vaření, sekání dříví nebo další rukodělné práce. Dochází u dětí i k ojedinělým úrazům, jako je vyražení zubu při žonglování, pád ze stoličky při práci v kuchyni, propadnutí skleněnou výplní dveří, poranění ruky při polštářové bitvě nebo uklouznutí po spacáku. Výsledky nepoukazují na to, že by při nějakých konkrétních aktivitách došlo k závažnějším úrazům než při jiných činnostech.

  N = 1642

   

  Typy úrazů a léčba

  N = 2322
  (údaje uvedeny v absolutních číslech)

  97 % procent úrazů je vyléčeno maximálně do tří měsíců. Třetinu tvoří lehčí úrazy vyléčené do dvou týdnů a další třetina úrazy vyléčené do měsíce. Delší doba léčby, trvalé následky nebo úmrtí se týká 1 % případů.

  Doba léčení úrazů není nijak provázaná s činností, při které k nehodě došlo, ani k místu a typu aktivity. Nedá se tedy říct, že by vážnější zranění vznikala například ve volné přírodě, při závodění nebo na letních táborech. Vážné úrazy, které se léčí dlouhou dobu nebo mají trvalé následky, nejsou ničím specifické. Jedná se spíše o náhodu, za kterou se žádný vzorec neskrývá.

  Mezi nejčastější úrazy patří zlomeniny (42 %) a další porušení kostí jako třeba odlomení a naražení. K dalším početným úrazům se řadí také vymknutí (22 %) a podvrtnutí, nejčastěji kotníku. Následují tržné, sečné rány, natržení a chirurgicky ošetřené rány (17 %). Další typy zranění jsou už méně obvyklé – jde o různé pohmoždění, porušení měkkých tkání, otoky apod (7 %). K popáleninám dochází ve 3 % případů. Nejedná se však o úrazy z aktivit typických pro hasiče, ale spíš během vaření v kuchyni. Úrazy mezi hasiči jsou v porovnání s ostatními organizacemi nejčastější, jedná si spíš o nárazy a pády. Poslední kategorii tvoří vypadlé a ulomené zuby (2 %).

  V roce 2021 byly činnosti organizací mládeže ovlivněny vládními opatřeními proti pandemii podobně jako v roce 2020. Z výsledků tímto logicky vychází, že úrazů v souvislostí s pandemií covid-19 ubylo. Mezi nejčastějšími typy úrazů převládají zlomeniny a vymknutí. Většina úrazů není příliš závažná, jedná se spíše o lehčí zranění. Nejvíce úrazů se stane ve volné přírodě a na sportovištích, dochází k nim při táborových hrách, na závodech nebo při sportovních aktivitách.

  Údaje z článku jsme poskytli i do databáze národních politik Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě podpořené programem Erasmus+. Na webu najdete další informace k neformálnímu vzdělávání a činnosti organizací mládeže. Více online:
  https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/czech-republic/overview

  Zařadil: -maj-

  Autor