Každý dvacátý Pražan má v současné době osobní zkušenost s dobrovolnictvím. Zpráva o dobrovolnictví na území hlavního města Prahy za rok 2023 uvádí, že ochotu zapojit se do dobrovolnické činnosti má až 14 % celkové populace. V případě, že by měli dobrovolníci v Praze vhodné podmínky, mohl by se jejich počet až ztrojnásobit.

  Aktivity v enviromentální oblasti, dárcovství krve a krevní plazmy, činnost dobrovolných hasičů, práce s dětmi a mládeží ve volném čase či podpora seniorů. To jsou oblasti, které dle Zprávy dobrovolníci obecně nejvíce vyhledávají.

  Praha se ocitá na 6. místě ze 14, co se týče povědomí o dobrovolnictví v rámci krajů ČR. Současně se o možnosti zapojení do nejrůznějších oblastí jako dobrovolník dozvídá de facto polovina dotázaných od rodiny, přátel a známých. Je zde tedy vysoký potenciál v efektivitě a zacílení komunikace ze strany institucí nabízejících dobrovolnickou činnost, ale také v jejich podpoře.

  Údaje uváděné ve Zprávě se opírají o data ze studie Ministerstva vnitra ČR a výsledky šetření Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy a Regionálního dobrovolnického centra hl. m. Prahy. Obsahem jsou také příklady dobré praxe Skautského institutu.

  „Dobrovolnická práce stojí na aktivitě tisíců ochotných lidí, kteří se zapojují do veřejně prospěšných aktivit bez nároku na honorář. O jejich práci často nemáme ucelené informace a výsledky jejich činnosti jsou pro nás často neuchopitelné. Proto jsme společně s dalšími nestátními organizacemi připravili tuto Zprávu, která mapuje rozsah dobrovolnické práce v Praze a přináší doporučení, jak těmto dobrovolníkům a dobrovolnickým organizacím pomoci v jejich práci a podpořit jejich další rozvoj,“ říká Jakub Fraj, předseda Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy.

  „Tato Zpráva má vzbudit a prohloubit zájem o dobrovolnictví a jeho podporu u politické reprezentace hlavního města i u všech dalších důležitých aktérů. Zainteresované veřejnosti je předložen výkaz práce dobrovolníků a dobrovolnicky zaměřených organizací. Věřte mi, že pokud si následující text přečtete, bude na vás dobrovolnictví působit úplně jinak, než když se dozvíte něco o dílčí aktivitě té či oné organizace. Přeji všem, kdo se v Praze nasazují v dobrovolnickém díle, aby jejich aktivity byly oceňovány, ne přehlíženy, nebo dokonce haněny. Dělejme pro jejich lepší ocenění vše, co je v našich silách,“ uvádí ve Zprávě Pavel Mareš, předseda Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast Zastupitelstva hl. m. Prahy a zmocněnec pro oblast dobrovolnictví.

  Ve svém závěru Zpráva shrnuje dvě hlavní doporučení pro další podporu dobrovolnictví v Praze:

  • Vytvoření koncepce podpory a rozvoje dobrovolnictví, která́by cílila na posílení dobrovolnických organizací a informovanost veřejnosti, ať ve vztahu k neorganizovanému dobrovolnictví, akreditovaného dobrovolnictví, nebo střešním organizacím.
  • Nastavení koncepčně pojaté finanční podpory dobrovolnictví napříč tématy činnosti zahrnující i víceleté financování dobrovolnických center.

  Zařadil: -maj-

  Autoři