Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2022

  V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016), prodlouženou usnesením vlády č. 652 ze dne 15. června 2020, případně dalšími strategiemi a koncepcemi schválenými vládou ČR, které upravují působení resortu MV v oblasti prevence kriminality a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2022 (dále „Program“).

  Účelově poskytnuté finanční prostředky (dále jen „finanční prostředky“) jsou určeny na projekty předložené útvary Ministerstva vnitra[1], Policie České republiky, organizační složkou státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra[2].  Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:

  1. Násilí v rodinách (vzhledem k dlouhodobé sociální izolaci dětí, home office, distanční výuce a oslabování sociálních vazeb vlivem protikoronavirových opatření)  – priorita pro rok 2022;
  2. Závislostní problematika (nadužívání alkoholu a drog s dopady do oblasti BESIP a majetkové trestné činy, aktivity podporující zákaz prodeje alkoholu dětem, zákaz hazardního hraní u dětí, prevence rizik a zvyšování právního vědomí, systémové vzdělávání v této oblasti);
  3. Bezpečnost v digitálním prostředí(bezpečný pohyb v on-line prostředí, eliminace podvodného chování a kyberkriminality, nové hrozby smishing, spoofing, vishing, phishing a legalizace výnosů TČ);
  4. Senioři (senioři jako zvlášť zranitelné oběti, podvody na seniorech, senioři v on-line prostředí, ochrana majetku a finančních prostředků);
  5. Děti (děti jako zvlášť zranitelné oběti, děti a domácí násilí, trestná činnost páchaná dětmi, prevence závadového chování představujícího šikanu, smlouvání bitek apod.);
  6. Péče o oběti trestných činů, vzájemná tolerance a potlačování agresivity (práce s oběťmi, domácí násilí, práce policie ve vztahu k menšinám, eliminace rasových konfliktů, neakceptování agresivního chování);
  7. Prevence majetkové trestné činnosti (včetně poškozování cizí věci a sprejerství, osvětové a edukační aktivity, informace a rady pro veřejnost, inovativní nástroje).

  Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.

  Žadatelé o finanční prostředky z Programu se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

   

  Uzávěrka žádostí o finanční prostředky je stanovena do 4. dubna 2022.

  V případě nezajištění finančních prostředků státního rozpočtu roku 2022, může být výzva zrušena.

  Případné dotazy směřujte na Mgr. Ivu Fürbacherovou (tel. 832 575; 704 844 410; e-mail: iva.furbacherova@mvcr.cz).

   

  JUDr. Michal Barbořík, ředitel

  Praha 2. března 2022


  [1] Čl. 3 přílohy k nařízení Ministerstva vnitra a společnému služebnímu předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

  [2] Čl. 76 odst. 2 přílohy k nařízení Ministerstva vnitra a společnému služebnímu předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, ve znění pozdějších předpisů

   

  Odbor prevence kriminality, 30. dubna 2021