Současné znění zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, resp. zákona o daních z příjmů umožňuje využít slevu na dani z příjmu fyzické osoby, tedy rodiče, který umístil dítě do zařízení péče o děti předškolního věku.

  Toto zařízení není, zatím, dále specifikováno. Upřesněním by se měla zabývat poslanecká novela, kterou sněmovna bude projednávat na lednové schůzi. Jedná se o tu samou novelizaci, která ukotví princip dobrovolnosti pro registraci dětské skupiny. Tento princip tak uchrání pestrost předškolní péče a neohrozí aktivity s předškolními dětmi, které nemohou splnit požadavky na prostory, například pokud organizace pracuje venku, v klubovně, v některých mateřských centrech apod.
  Více o problematice zde.

  Rodič, který umístil své dítě, může z odvodu daně ušetřit náklady na pobyt v zařízení (ne stravné a příspěvek na dopravu) maximálně však do výše měsíční minimální mzdy, tedy 8500 Kč za rok 2014. Pro zúčtování je zapotřebí potvrzení, jehož možnou formu přikládáme jako vzor.

  Zde citace zákona:
  §35bb Sleva za umístění dítěte
  (1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.
  (2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
  (3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
  (4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy (dále jen „minimální mzda“).
  (5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

  Formulář „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku“ ke stažení.

  Autoři