Mohou pořadatelé postavit dočasný stanový tábor na zemědělské půdě, aniž by majitel, tedy zemědělec, byl krácen na dotacích? Odpověď zní: ano, mohou.

  Tak proč o tom píšeme, když je to tak jednoduché?
  Protože letos opět vyvstal problém se zamítnutím letních táborů na soukromé zemědělské půdě. Je tedy dobré si zopakovat argumenty, které hovoří pro naše organizace dětí a mladých lidí jako pořadatele letních táborů budovaných „na zelené louce“.

  Příklad: Ačkoliv dosud na témže místě letní tábor každoročně probíhal, letos dostali pořadatelé vyjádření majitele pozemku, že tábor nepovolí. Jako hlavní důvod byla uvedena obava z neposkytnutí zemědělské dotace.

  Obdobnou problematikou se zabýval již článek Táboření na zemědělské půdě z března 2007, kde ve stanovisku ministra zemědělství Petra Gandaloviče bylo uvedeno, že „…dočasný stanový tábor není z hlediska poskytnutí dotace problémem.“

  Protože tato otázka je aktuální pro všechny organizátory letních táborů právě nyní v období příprav, máme pro vás aktualizovanou metodiku ministerstva zemědělství (MZe) pro rok 2016.

  Z metodiky vyplývá, že stanovisko ministra Gandaloviče je stále platné. Toto stanovisko je závazně zapracováno do kapitoly 7.4.4, která stanoví, co lze/nelze evidovat v registru zemědělské půdy (LPIS). Jedná se o materiál „Metodický postup k aktualizaci evidence půdy a ekologicky významných prvků pro farmáře“ (Metodika EP a EVP pro farmáře platná verze od 1.3.2016):

  7.4.4 Stanové tábory a kempy
  Trvalé stanové tábory a kempy nelze evidovat v LPIS, protože slouží především rekreačním účelům a nejsou tedy využívané pro zemědělskou činnost. U dočasných stanových táborů však existuje výjimka, podle které je lze evidovat v LPIS, ale pouze v tom případě, že uživatel dodrží všechny podmínky rozhodné pro poskytnutí dotace (např. dvě seče v termínu).“

  Z uvedené metodiky tedy jasně vyplývá, že dočasné stanové tábory pro majitele pozemků nejsou překážkou při získávání zemědělských dotací.


  • Na původní článek z r. 2007 s odpovědí tehdejšího ministra zemědělství Petra Gandaloviče se můžete podívat zde:
  http://www.adam.cz/clanek-2007031401-taboreni-na-zemedelske-pude.html
  Jeho tehdejší odpověď (s čj. 3673/07 – 11100 ze dne 19. 2. 2007) si můžete přečíst zde.


  Vysvětlení zkratek:
  • MZe – Ministerstvo zemědělství
  • SZIF – Státní zemědělský intervenční fond (kontrolní organizace)
  • LPIS – geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy


  • Metodiku MZe pro rok 2016 „Závazný metodický postup k aktualizaci evidence půdy a ekologicky významných prvků“ si můžete stáhnout na stránkách MZe zde:
  Portál farmáře / Registr půdy – LPIS / Metodické pokyny / Aktuální znění metodiky pro rok 2016
  pod názvem Metodika EP a EVP platná verze od roku 2016
  V tomto dokumentu je příslušný bod uveden v širším znění včetně znění výjimky takto:

  „7.4.7 Stanové tábory a kempy
  Plochy, na nichž jsou v rozhodném období pro přiznání dotace umístěny trvalé tábory nebo kempy, jsou považovány za plochy převážně využívané pro nezemědělskou činnost a jsou tedy posuzovány jako plochy využívané pro rekreační účely, tzn., že nemohou být v evidenci půdy evidovány jako některý druh zemědělské kultury, uvedený v ustanovení § 3i zákona o zemědělství.
  POZOR VÝJIMKA! U dočasných stanových táborů je třeba se řídit stanoviskem uvedeným v dopise Ministra zemědělství č.j.: 3673/07-11100 ze dne 19.7.2007 Asociaci TOM ČR, ve kterém je mimo jiné uvedeno: „ … Pokud žadatel dodrží všechny podmínky rozhodné pro poskytnutí dotace (např. dvě seče v termínu, apod.), je možné, aby na půdním bloku byl dočasně stanový tábor. … SZIF jako kontrolní organizace postupuje v případě kontrol v souladu s platnou legislativou a prokáže-li žadatel plnění podmínek rozhodných pro poskytnutí dotace, není dočasný stanový tábor z hlediska poskytnutí dotace problémem …“

  Přímý odkaz na dokument na stránkách MZe:
  http://eagri.cz/public/web/file/426857/met_ep_evp_090216.pdf


  #tábor

  Autor