Česká asociace streetwork (ČAS) jako střešní organizace, která v současné době sdružuje 112 nízkoprahových klubů a dalších sociálních služeb, uspořádala v pondělí 27. listopadu svou každoroční valnou hromadu. Kromě bilance uplynulého roku přítomní členové upozornili na aktuální problém, se kterým se při své práci setkávají. Ze strany klientů se stále častěji přichází požadavek, aby služby byly k dispozici i v online podobě. Ta však dosud není popsána v příslušné legislativě (zákoně o sociálních službách).

  „V období opakované pandemie koronaviru spojené s omezením pro setkávání se i sociální služby, stejně jako řada jiných odvětví – výrazně posunuly v možnostech a dovednostech pro poskytování služeb v online podobě. I po skončení pandemie se dnes sociální pracovníci z organizací sdružených v naší asociaci stále častěji setkávají s požadavky klientů služeb na jejich poskytování v online podobě,“ vysvětluje Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork (ČAS). Ona i jednotliví pracovníci připomínají důležitý fakt – že poskytování těchto služeb v online podobě stále není jasně popsáno v zákonu o sociálních službách, který definuje právní rámec poskytování těchto služeb.
  “Online prostor je pro dospívající přirozeným prostředím, Komunikují zde mezi sebou, seznamují se, tvoří svou identitu nebo hledají informace. Pro některé z nich je to nejsnazší způsob, jak nás kontaktovat, když potřebují něco ze svého života sdílet nebo řešit. Pro klienty a klientky se sociální fobií nebo úzkostmi je online kontakt jediným způsobem, jak najít pro sebe odbornou pomoc,” říká Augustina Micková z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Beztíže z Prahy.

  “Online forma poskytování služeb je dnes běžnou praxí, nejen pro dospívající, ale také pro adiktologické klienty. Bylo by vhodné, aby ministerstvo práce a sociálních věcí na tuto situaci reagovalo například vydáním metodického pokynu a zohlednilo tuto praxi i v připravované novele zákona o sociálních službách. Nesoulad praxe se zákonem přináší službám i krajům problémy ve vykazování,” upozorňuje Martina Zikmundová. I přes částečné zjednodušení díky využití online nástrojů nebudou mít stávající sociální služby v České republice dostatečnou kapacitu, aby pokryly potřeby poradenství a krizové péče pro oblast duševního zdraví u dospívajících. V České republice chybí například národní chatovací linka pro děti a dospívající. Inspirací pro ni by mohl být projekt “ípéčko” (www.ipcko.sk), který úspěšně funguje v sousedním Slovensku.

  ČAS v roce 2023: Propojování škol a sociálních služeb, interkulturní asistenti i podpora tréninkového zaměstnávání

  Valná hromada asociace byla i příležitostí pro zhodnocení uplynulého roku a projektů, které v něm má asociace za sebou. „Pokračovali jsme intenzivně v práci ve většině oblastí, kterým se v posledních letech  věnujeme. Velkou radost máme z průběhu i výsledků dvouletého projektu zaměřeného na téma prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, který probíhal na pražských středních i základních školách. Úzké propojování sociálních pracovníků a škol a využívání metody case managementu při něm považujeme za důležité téma nejbližších let. Souvisí i s dramatickými daty o zhoršujícím se duševním zdraví mladých lidí v Česku,“ vysvětluje Martina Zikmundová.

  Na aktuální poptávku v terénu odpovídá i projekt hrazený z prostředků UNICEF vložených do rozpočtu pražského magistrátu, který se zaměřil na pilotní zavádění pozic interkulturních asistentů pro kontakt s dětskými uprchlíky z Ukrajiny do týmů několika vybraných pražských nízkoprahových klubů.

  „Dlouhodobě se věnujeme podpoře tréninkového zaměstnávání lidí se sociálními hendikepy. Společně s oblastí bydlení jej považujeme za jednu z nejdůležitějších součástí jejich stabilizace a úspěchu při řešení jejich problémů,“ uvádí Martin Zikmundová. Asociace se v této oblasti angažuje na celostátní úrovni konkrétními aktivitami (pořádání kulatých stolů v regionech, podpora místních sociálních podniků) i propagací tématu tréninkového zaměstnávání a advokačními aktivitami při přípravě vznikajícího zákona o sociálním podnikání. Zákon již prošel vnitřním i vnějším připomínkovým řízením a ministerstvo práce a sociálních věcí jej má v nejbližší době předložit na jednání vlády. Česká asociace streetwork se také ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí a Agenturou pro sociální začleňování podílí na testování nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti tzv. integračních pracovních míst.

  Martina Zikmundová, Česká asociace streetwork

  Vybrané projekty České asociace streetwork v období listopad 2022 – listopad 2023

   Dvouletý projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (iKAP II – Inovace ve vzdělávání – Praha): dokončení dvouletého projektu pilotujícího využití case managementu při práci s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání, práce s osmi desítkami studentů a studentek, vznik platformy k tématu, metodiky, infografiky

   Interkulturní práce s dětmi a dospívajícími přicházejícími z Ukrajiny (UNICEF, projekt MHMP): zavedení pozic interkulturních asistentů do vybraných pražských nízkoprahových klubů, ti působí v terénu, pomáhají zlepšit komunikaci s mladými Ukrajinci a Ukrajinkami, kteří přišli do Česka v důsledku probíhající války, prevence nežádoucích jevů, kterými jsou ohroženi, síťování a podpora těchto asistentů

   Tréninkové zaměstnávání: dokončení projektu Tréninková pracovní místa – práce a stabilita (Active Citizens Fund), pokračování provozu sociálních podniků Restart shop 1 i 2, charitativní obchody nabízí tréninková pracovní místa pro lidi se sociálním hendikepem, dále nízkoprahové zaměstnávání lidí bez domova na úklidových pracích veřejného prostranství (ve spolupráci s MČ P7 a Centrem sociálních služeb Praha), kampaň a webové stránky treninkovezamestnavani.cz, konference Tréninková pracovní místa – práce a stabilita (12.9.2023, Praha), kulaté stoly v regionech, koordinace Platformy tréninkového zaměstnávání (PLATZ), advokační činnost k tématu a připravovanému zákonu o sociálním podnikání

   PR aktivity: (ČASovaná bota – vyhlášení streetworkera roku, a streetworkového týmu roku 2022, Týden nízkoprahových klubů 2023 – zapojilo se do něj 126 zařízení se 240 programy)

   Mezinárodní projekty: asociace byla v uvedeném období zapojena do několika mezinárodních projektů, v rámci nich například vznikají napříč několika evropskými zeměmi indikátory kvalitního streetworku a příručka k tomu, jak je poznat a výzkumně sledovat, dva celoevropské týmy sledují dobré praxe při práci s mládeží a dochází k setkáním streetworkerů z různých evropských zemí

  Autor