Národní institut dětí a mládeže, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (NIDM) jako přímo řízené odborné pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 31. prosinci 2013 zanikne. Většina jeho agend i s pracovními týmy přejde pod Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

  Účelem vzniku NIDM (www.nidm.cz) je státní podpora a ochrana mládeže. Svou činnost zaměřuje na problematiku zájmového vzdělávání a činnost školských zařízení v této oblasti, zajišťuje metodickou a organizační podporu práce s dětmi a mládeží a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Institut nabízí své služby především pracovníkům středisek volného času, školním klubům a družinám, nestátním neziskovým organizacím, krajským úřadům MŠMT a zahraničním partnerům. Prostřednictvím Talentcentra poskytuje podporu nadaným dětem a mládeži, pro žáky ZŠ a studenty SŠ organizuje celou řadu soutěží (Evropa ve škole, Daniel, Středoškolská odborná činnost), včetně oborových olympiád (dějepisná, jazykové olympiády apod.) a on-line aktivit pro nadané žáky v Talnetu.

  NIDM (ilustrační foto archiv NIDM) NIDM se úspěšně zabývá také projektovou činností, spolufinancovanou z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Díky projektu PERUN – Péče, rozvoj, uplatnění nadání – vytváří základní prvky v systému péče o nadané žáky. Společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Institut realizoval další projekt Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání a pokračuje navazujícím projektem K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

  NIDM (ilustrační foto archiv NIDM) K rozhodnutí o zrušení 50 % přímo řízených organizací působících při ministerstvech vlády ČR k datu 31. prosince 2013 došlo minulý rok. Mezi tyto instituce byl zahrnut také Národní institut dětí a mládeže. Vyvstala otázka, jak při zrušení NIDM zajistit do budoucna chod agend, které dosud spolehlivě zajišťoval – počínaje vzděláváním pracovníků v oblasti neformálního vzdělávání a podporou talentovaných žáků přes program Mládež v akci a provoz Národního informačního centra pro mládež (NICM) až po realizaci dvou stěžejních projektů PERUN a K2.

  NIDM Výsledkem hledání řešení, které by co nejméně poškodilo výše uvedené služby, bylo rozhodnutí z července tohoto roku, že podstatná část NIDM – včetně výše uvedených projektů – bude k 1. lednu 2014 sloučena s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Česká národní agentura Mládež (zajišťující program Mládež v akci) se již od 1. října 2013 stala součástí Domu zahraničních služeb a ke stejnému datu přešlo NICM pod Národní ústav pro vzdělávání. Pro spolupracovníky projektů PERUN (před transformací vyjmut z ESF projektů) a K2 a zájemce o jejich výstupy to především znamená, že i v příštím roce poběží všechny jejich plánované aktivity. Stejně tak se s nimi budou setkávat i na internetových stránkách, na pracovních setkáních, konferencích i v konkrétních publikačních výstupech.

  Investice do rozvoje vzdělávání

  Lze tedy reálně očekávat, že navzdory organizační náročnosti transformace NIDV a NIDM a omezení některých jeho agend nedojde ke ztrátě kvality aktivit a projektů končícího Institutu, které mimo jiné mají podporovat kvalitu institucí neformálního vzdělávání a vyvářet pro ně metodické nástroje i příznivější právní prostředí.

  Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2

  Autoři