Ve středu 20. května 2015 se v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze sešli účastnící závěrečné konference projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“.

  Projekt na podporu kvality zájmového a neformálního vzdělávání realizoval Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  Ze závěrečné konference projektu K2 (foto Vlasta Kohoutová)Konferenci zahájil ředitel odboru koordinace a dalšího vzdělávání MŠMT Viktor Kubát, který zdůraznil nezastupitelnou úlohu zájmového a neformálního vzdělávání pro zdravý vývoj dětí a mládeže, a vyzdvihl přínos projektu K2 ke zkvalitnění této oblasti.

  Logo projektu K2Poté se ujala slova ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová. Ve svém příspěvku představila hlavní činnosti NIDV, hovořila o profesním rozvoji pedagogů, o kariérním systému a naplňování požadavku standardu pedagogů jako o jednom z nástrojů profesního růstu pracovníků. Zmínila důležitost celoživotního učení a zkvalitňování nabídky neformálního vzdělávání a neformálních aktivit ze strany organizací pro zájmové a neformální vzdělávání. „Věřím, že realizace národního projektu K2 přispěla ke zlepšení systému podpory pedagogických pracovníků a pracovníků nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v jejich profesním rozvoji a v naplňování jejich profesních potřeb. Kvalita v neformálním vzdělávání a uznávání neformálního vzdělávání může být jednou z cest k postupnému propojování se vzděláváním formálním,“ řekla v závěru svého vystoupení.

  Ze závěrečné konference projektu K2 (foto Vlasta Kohoutová)Michal Urban, ředitel odboru pro mládež MŠMT, účastníky konference seznámil s Koncepcí podpory mládeže, kterou v minulém roce schválila vláda ČR, s jejími pilíři, strategickými a dílčími cíli. Představil také návrh a podmínky pro získání titulu „Nestátní nezisková organizace pro práci s dětmi a mládeží uznaná MŠMT 2016–2020“ s využitím výstupů projektu K2.
  Dana Pražáková z odboru přípravy strategie a řízení OP VVV MŠMT informovala o Operačním programu Výzkum, Vývoj, Vzdělávání, který byl Evropskou komisí schválen letos v květnu. Zahrnuje projekty, do kterých se mohou zapojit organizace zájmového a neformálního vzdělávání a nestátní neziskové organizace dětí a mládeže a pracující s dětmi a mládeží.
  S posledním příspěvkem v dopoledním bloku vystoupila manažerka projektu K2 Irena Hošková. Ve své poutavé prezentaci představila a zhodnotila nejdůležitější aktivity a výstupy projektu K2 a hovořila o reflexi hodnoty celoživotního učení.

  Součástí dopolední části programu byla panelová diskuze na téma „Budoucnost zájmového a neformálního vzdělávání v České republice“. O otázce, zda a jaký je v této oblasti rozdíl mezi komerční a nekomerční sférou, a mnoha dalších diskutovali Lucie Basíková z volnočasového Centra Na Fialce v Říčanech, Libor Bezděk, předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže, Irena Hošková z Národního institutu pro další vzdělávání a manažerka projektu K2, Jana Miháliková ze Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA, Dana Kirkosová ze ZŠ Sluneční v Šumperku, Zuzana Kopsová z Asociace vychovatelů školských zařízení, Ondřej Šejtka z České rady dětí a mládeže a Michal Urban, ředitel odboru pro mládež MŠMT. V závěru se všichni shodli, že volnočasové aktivity nejsou jen nezávazným hraním, ale zdrojem životně důležitých kompetencí, a že podstatné a rozhodující pro kvalitu ať už komerčních či nekomerčních subjektů věnujících se dětem a mládeži jsou úroveň a osobnost pedagoga.


  Prezentace:

  Michal Urban, ředitel odboru pro mládež MŠMT

  ODKAZ: http://www.slideshare.net/NarodniInstitut/k2-msmt-urban

  Dana Pražáková, odbor přípravy strategie a řízení OP VVV

  ODKAZ: http://www.slideshare.net/NarodniInstitut/k2-msmt-prazakova

  Irena Hošková, NIDV, manažerka projektu K2

  ODKAZ: http://www.slideshare.net/NarodniInstitut/k2-nidv-hoskova

  V odpolední části konference probíhaly diskuzní pracovní skupiny k jednotlivým klíčovým aktivitám projektu a k jejich výstupům pod vedením garantů a zkušených lektorů na témata:

  • Kvalita zájmového a neformálního vzdělávání – Pavel Brabenec, Tomáš

  Machalík (Aplikace nástrojů řízení kvality http://kvalita.nidv.cz/)

  • Uznávání neformálního vzdělávání – Daniela Havlíčková, Radek Hanuš,

  Jaroslav Jindra (Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání http://znv.nidv.cz/okp)

  • Kvalifikace a kvalifikovanost pedagogů volného času (Studium pedagogiky

  volného času, Petra Bláhová, Vlasta Faiferlíková)

  Prezentace:

  Pavel Brabenec, garant Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání

  ODKAZ: http://www.slideshare.net/NarodniInstitut/k2-system-olina-brabenec

  Daniela Havlíčková, garantka Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání

  ODKAZ: http://www.slideshare.net/NarodniInstitut/k2-okp-a-por-v-unv-havlkov

  Připravila Vlasta Kohoutová, NIDV, PR specialistka projektu K2

  Autoři