V Brně proběhla 1. 6. 2018 konference „Politika (není) pro mladý, určená mladým lidem, učitelům, zástupcům organizací i akademikům.

  Pořádal ji Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže. Nejprve byla představena nejnovější data o participaci mladých lidí a rozvoji jejich občanských kompetencí, ve dvou panelech pak kromě dat panelisté vyjadřovali také své interpretace a názory. Tematické workshopy nabídly praktické příklady.

  Konference byla zahájena představením výsledků projektu CATCH-EyoU: Constructing Active Citizenship with European Youth. Projekt probíhal od roku 2015 v osmi evropských zemích, včetně zemí západní Evropy. Byl mezioborový a používal také různé metody získávání dat i jejich analýzy, od dotazníků, přes rozhovory a případové studie škol i projektů až po intervence ve školách.

  Věnoval se postojům mladých lidí a způsobům jejich zapojování do politiky, hledal odpověď na otázku, co ovlivňuje mladé lidi v jejich postojích a aktivitách na národní i evropské úrovni. Zajímavé je zjištění, že se čeští mladí lidé ve svých postojích od mladých v západní Evropě zásadně neliší. Oproti dřívějšku, kdy byla pod vlivem režimu důležitou hodnotou pouze práce, dnes se dostávají do popředí i hodnoty, jako je smysluplného trávení volného času nebo mezilidské vztahy. Výzkum ukázal, kolik procent mladých lidí je pasivních, kolik je „digitálně aktivních“, kolik v tzv. „stand by“ režimu, tedy aktivních v případě, že pociťují, že si to okolnosti už žádají, a kolik zcela aktivních. Zároveň popsal, jaké jsou překážky, brzdy a příležitosti participace a jak na rozvoj politické participace mládeže může působit škola a kde a v čem jsou její limity. Důležité je zjištění, že lokální participace je pozitivní pro participaci národní a že pocit národní identity posiluje pocit té evropské.

  V následující panelové diskusi se hovořilo o tom, jak může škola a společnost podpořit občanské zapojení mladých lidí. Panel nabídl různé úhly pohledu: za ČRDM hovořil Jan Husák, zapojili se Jakub Ondráček z Generace s názorem a Katarína Čavojská ze Slovenské rady mládeže, za FSS Masarykovy Univerzity diskutoval Jan Šerek. Ve zvyšování zájmu studentů o participaci jsou úspěšnější školy, které aktivně zapojují studenty a žáky do výuky, školních parlamentů, studentských projektů a spolků. Parlamenty ale musí být funkční, jinak žáky a studenty spíše demotivují. Aktivnější jsou vždy žáci, kteří si tuto zkušenost už přinášejí z jiných kontextů. Vše do velké míry závisí na osobnosti učitele a na tom, že se vyučování podřizuje tlakem na dobré známky a snahou složit zkoušky.

  Ve druhém diskusním panelu se debatovalo o vztahu mladých lidí a společnosti a o vztahu mladých Čechů k Evropské unii. V panelu zasedli Michael Murad (EUTIS), Katarína Klingová (GLOBSEC), Václav Kříž (Mladí občané) a Petr Macek (FSS Masarykovy Univerzity).

  Workshopy přinesly praktické informace o participaci mladých lidí. Vojtěch Benda seznámil účastníky se základy facilitace a umění práce s různorodou skupinou, Katarína Hozlárová a Nikola Gajdošová se ve workshopu (Ne)schopní čelit výzvám zaměřily na politické postavení mladých Slováků. Zdenka Strnadová účastníky workshopu Přemýšlet o světě – jak být aktivními už od základní školy seznámila s možnostmi, jak do školních hodin vnášet témata aktivního občanství. Michal Vyvlečka z ČRDM se věnoval tomu, co dělá demokrata demokratem – tedy tomu, jak vést mladé lidi k tomu, aby získávali občanské kompetence a byli připraveni se zapojovat do občanské společnosti. Zuzana Wildová a Václav Kříž, také z ČRDM, představili konkrétní způsoby participace a strukturovaného dialogu s mládeží a hovořili o praktických postupech i překážkách, které na cestě každé aktivity mohou nastat.

  Konference přinesla mnoho zajímavých námětů v podobě výsledků výzkumu i v podobě poznámek odborníků různého zaměření a nastolila opět nové otázky do budoucna. Díky mezioborovosti účastníků se projevila různost pohledů na tyto otázky, ale také široká škála možných odpovědí.


  Autorka je koordinátorkou Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží

  Autor