Akce proběhne v pondělí 25. 3. 2024 od 15 do 18 hodin v zasedací místnosti na adrese Senovážné nám. 24, 110 00 Praha – Nové Město.

  Program bude mít dvě části:
  • společnou, ve které shrneme 10. cyklus a výsledky z dotazníkového šetření Youth Wiki zaměřující se na inkluzi v české společnosti a dostupnost volnočasových aktivit a služeb pro mladé lidi.
  • skupinovou, ve které se budeme zabývat možnostmi, jak s tématy dále pokračovat a jak je s nimi možné pracovat na české národní a lokální úrovni

  V případě zájmu prosím potvrďte účast skrze tento přihlašovací formulář.

  Kulatý stůl je pořádaný projekty Strukturovaný dialog s mládeží a Youth Wiki, který se bude věnovat novinkám v oblasti mládeže shrnutým na Youth Wiki a výstupům konzultací 10. cyklu Dialogu EU s mládeží (v českém kontextu Strukturovaného dialogu).

  YOUTH WIKI

  Youth Wiki je online encyklopedie národních politik mládeže, která je zpracovávána v 33 zemích Evropy. Věnuje se analýze veřejných politik napříč různými tématy, které se týkají mladých lidí. Jedním z klíčových témat je právě i sociální začleňování. V rámci tohoto tématu vzniklo v roce 2023 dotazníkové šetření, které se věnuje postojům mladých k inkluzi v české společnosti a dostupnosti volnočasových aktivit a služeb pro mladé lidi. Výsledky šetření budou prezentovány na kulatém stole.

  10. CYKLUS DIALOGU EU S MLÁDEŽÍ

  Dialog EU s mládeží je participační proces, společné zamyšlení a dialog mezi mladými lidmi a tvůrci politik o prioritách spolupráce v oblasti mládeže. Má rovněž přispívat k realizaci Strategie EU pro mládež na období 2019–2027. Ta se zaměřuje na tři hlavní oblasti pod mottem „zapojovat, propojovat a posilovat“, podporuje spolupráci členských zemí v otázkách týkajících se mladých lidí a její principy by měly ovlivňovat i národní politiky mládeže.
  10. cyklus, který začal 1. 7. 2023, organizuje předsednické trio Radě EU Španělsko – Belgie – Maďarsko. Jako téma byl zvolen cíl mládeže 3) Inkluzivní společnost a jeho mottem je „WE NEED YOUTH“.

  O KULATÉM STOLE
  Ke kulatému stolu zveme zástupce lidí s rozhodovací pravomocí, mladé lidi a pracovníky s mládeží. Cílem je nahlédnout společně do výsledků 10. cyklu Dialogu EU s mládeží (Strukturovaného dialogu) a diskutovat o tom, jak s prací na tématech dále pokračovat a co je možné v České republice uskutečnit na národní a lokální úrovni.

  Autor