Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

  Výzva cílí na realizaci tzv. letních kempů v období 1. 7. – 31. 8. 2021 v podobě aktivit pro skupinu nejméně 15 dětí v pěti po sobě jdoucích dnech. Kempy mohou mít formu příměstskou (dítě chodí přespávat domů), či pobytovou. Cílová skupina výzvy jsou děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku (1.–9. třída ZŠ).

  Účelem výzvy jsou tyto body:

  • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci;
  propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku;
  • obnovit pracovní a studijní návyky dětí;
  • podpořit zájem dětí o vzdělávání;
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí;
  • podpořit návyky zdravého životního stylu;
  • podpořit pohybové aktivity dětí.

  Domníváme se, že většina aktivit, které probíhají v našich organizacích, přesně splňuje účel vyhlášené výzvy.

  Za realizaci jednoho letního kempu (5 dnů aktivit pro 15 dětí) je realizátorovi poskytnuta dotace ve výši 45 000 Kč. MŠMT na výzvu alokovalo 100 mil. Kč. O dotaci je možné požádat v období 6. 4. – 30. 4. 2021, hodnotí se pouze splnění formálních požadavků a v případě větší poptávky, než je alokace výzvy, bude rozhodovat čas podání žádosti. Neváhejte proto s podáním Vašich žádostí.

  Více informací o výzvě Letní kempy 2021 naleznete na webu MŠMT:
  https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021

  ČRDM předala dotazy od organizací k vyhlášené výzvě, Odpovědi a další informace k vyhlášené výzvě:

  • Stravu během letních kempů je možné hradit pouze dětským účastníkům, vedoucí (lektoři) i dobrovolníci připravující program si musí hradit stravu z jiných zdrojů.
  • V případě, že bude letní kemp realizován jako pobytová akce, je možné hradit z paušálu 45 000 Kč i ubytování.
  • V případě administrativních pracovníků je stanoven limit odměny 10 tis. Kč/měsíc, počet administrativních pracovníků však není omezen. Náklady na administrativní pracovníky jsou již kalkulované v paušálu 45 000 Kč. Na administrativu se extra nežádá.
  • Pokud žadatel nezrealizuje požadovaný počet letních kempů, které uváděl v žádosti o dotaci, vrátí pak za každý nezrealizovaný kemp částku 45 000 Kč.
  • Jediný limit je tak realizace min. čtyř letních kempů.
  • U organizací s pobočnými spolky o dotaci žádá mateřská organizace. Dotaci následně může postoupit svým pobočným spolkům, které letní kempy budou realizovat.
  • Vedoucím (lektorům) je možné uhradit nejen 40 hodin práce s dětmi na letních kempech, ale rovněž náklady na přípravu programu.
  • Na letních kempech je nezbytné dodržet limit 15 dětí po celou dobu kempu. Vhodné je přihlásit na akci více dětí, a vytvořit si tak rezervu v případě nemoci apod.
  • Pozor! Výzva není určena pro děti navštěvující poslední rok MŠ.

  Autoři