Osoby se zdravotním postižením tvoří cca 15 % světové populace, což představuje zhruba 1 miliardu lidí.  Jedná se o nezanedbatelné číslo, jehož opomenutí může mít kritické následky a může výrazně znesnadňovat snahy rozvojové spolupráce o celkové snížení chudoby. Česká rozvojová agentura proto podporuje projekt s názvem Aktivní zapojení osob se zdravotním postižením do Cílů udržitelného rozvoje. V rámci projektu proběhly mimo jiné osvětové aktivity pro širokou veřejnost a byla vydána unikátní publikace ve formátu hybridní knihy přeložena do českého znakového jazyka.

  Záměrem projektu je zlepšení podmínek pro osoby se zdravotním postižením (OZP) pro aktivní přístup k řešení globálních výzev a podílení se na udržitelném rozvoji světa. Cílem je zjednodušení přístupu informací pro OZP a poskytnutí kvalitnějšího přístupu k informacím o agendě Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). „Tento cíl se soustředí převážně na věkovou skupinu 10–18 let. Výstupy tohoto cíle jsme soustředili do škol formou prezentací, pomocí nichž se děti, jejich rodiče i učitelé seznámili stručně s danou problematikou.  Hlavním výstupem tohoto cíle je přeložení a vytvoření publikace ve formátu hybridní knihy. Jedná se o multimediální publikaci, která umožňuje simultánní sledování obsahu v textové, zvukové a obrazové podobě a je určena především pro uživatele s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením. Jde o publikaci OSN: Svět, který chceme, budoucnost pro všechny,“ říká koordinátor projektu a zároveň ředitel organizace Neslyšící s nadějí Roman Lupoměský.

  Pro mnohé osoby se sluchovým znevýhodněním je český znakový jazyk prvním jazykem a porozumění českému jazyku pro ně může být obtížné. Momentálně nejsou informace o Cílech udržitelného rozvoje dostupné pro děti ani pro dospělé v tomto jazyce, což komplikuje porozumění této agendy OSN a jejich souvislostí a návazností s životem, právy OZP a udržitelným rozvojem. Součástí zmíněné publikace je jak video nahrávka znakového jazyka, tak i nahrávka mluveného slova přirozeným lidským hlasem pro osoby s poruchami zraku. Uvedený formát bude mít i přínos v podobě šíření informací o specifických potřebách lidí se sluchovým a zrakovým postižením v intaktní společnosti.

  Tento překlad byl realizován experty na český znakový jazyk střediska Teiresiás Masarykovy Univerzity v Brně. Před započetím samotného překladu a také po dobu jeho trvání byl celý proces konzultován s Informačním centrem OSN v Praze. Online verze publikace, která je primárně určená lidem OZP se sluchovým a zrakovým postižením a žákům druhého stupně základní školy a studentům středních škol pro sluchově postižené a žákům s poruchami zraku, je volně přístupná na webových stánkách organizace Neslyšící s nadějí (NsN). K cílovým skupinám se dostane pomocí přednášek pořádaných NsN, kde bude publikace stručně představena, také pomocí učitelů škol a vedoucích volnočasových spolků a univerzit, které mají blízkou návaznost na osoby OZP.

  „Tento projekt má tři cíle. Prvním z nich je zvýšení povědomí veřejnosti o aktivitách organizace Neslyšící s Nadějí, který se zaměřuje na zpropagováni a organizaci Neslyšící s Nadějí tak, aby byla schopna strategicky šířit osvětu o Cílech udržitelného rozvoje mezi osobami se sluchovým znevýhodněním. Tohoto chceme dosáhnout pomocí aktualizace webových stránek a vhodného zacílení sociálních médií,“ říká Roman Lupoměský, který má desetiletou zkušenost v rozvojové problematice neslyšících a rozumí jí do hloubky, protože je sám neslyšící.

  Druhým cílem je poskytnutí informací o SDGs a rozvojových souvislostech dětem a mládeži se zdravotním znevýhodněním a jejich rodičům, čemuž slouží zmíněná publikace OSN Svět, který chceme, na jehož překladu spolupracovali odborníci ze střediska Teiresiás Masarykovy Univerzity v Brně. Třetím cílem je poskytnutí informací o souvislostech mezi Cíli udržitelného rozvoje a osob se zdravotním postižením široké veřejnosti, šíření osvěty o globálních problémech z pohledu OZP. V rámci tohoto cíle se organizace NsN zúčastnila několika osvětových akcí, kde propagovali SDGs a udržitelný rozvoj v souvislostech z OZP. K mezinárodnímu dni znakového jazyka také zorganizovali konferenci pro neslyšící v Olomouci.

  „Ačkoli je obvykle nutné na inkluzi osob s postižením do rozvojových projektů vynaložit jisté prostředky, celkově by tyto náklady měly často být převáženy dlouhodobými finančními přínosy pro jednotlivce, rodiny i celou společnost. Zahrnutí lidí s postižením do rozvojových projektů je ve skutečnosti podstatně levnější než dlouhodobé ekonomické dopady jejich exkluze a výhody inkluzivního přístupu se nevztahují pouze na lidi s postižením. Pokud jsou rozvojové programy v dané oblasti navrženy tak, aby byly od začátku bezbariérové a inkluzivní, těží z toho další sociální skupiny,“ dodává Roman Lupoměský.

  Zařadil: -maj-

  Autoři