Jednou ze tří hlavních oblastí, kam směřuje v Gruzii česká pomoc, je zemědělství a rozvoj venkova včetně podpory udržitelného rozvoje horských regionů. Lesy v Gruzii pokrývají 40 % území, jejich slabá správa, nedostatek venkovního lesnického personálu v kombinaci s nekontrolovanými činnostmi včetně ilegální těžby jsou ale příčinou jejich degradace. Před dvěma lety byl proto zahájen čtyřletý projekt České rozvojové agentury Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi, který v Gruzii realizuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

  Projekt České rozvojové agentury „Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi“ je v pořadí třetím českým lesnickým projektem v Gruzii. Chráněná oblast Aragvi byla vyhlášena za přispění ČRA na začátku roku 2021. Rozkládá se na území téměř sto tisíc hektarů přibližně 70 kilometrů severně od hlavního města Tbilisi. Ve snaze přispět k ochraně a citlivému využívání lesních zdrojů v oblasti vznikl lesnický projekt zaměřený na inventarizaci a průzkum lesů, trvale udržitelné hospodaření a zvyšování povědomí o lesních ekosystémech.

  Čtyřletý projekt, který započal v roce 2021, je rozdělen na čtyři etapy. V období 2021–2023 probíhá hodnocení stavu lesních ekosystémů, které zahrnuje inventarizaci lesů s trvalou monitorovací sítí a typologií lesních porostů. Druhá, navazující část (2023–2024) počítá s tvorbou lesního hospodářského plánu (mapy, text, tabulky), návrhem vhodných způsobů hospodaření a zřízením demonstračních objektů trvale udržitelného hospodaření.

  Podzim v Gruzii, ilustrrační snímek (foto Jetix34, Pixabay)
  Podzim v Gruzii, ilustrrační snímek (foto Jetix34, Pixabay)

  Další součástí projektu je vytvoření kapacit pro zpracování dřeva – vybudování jednoduchého skladu dřeva se zařízením na těžbu a zpracování palivového dříví a pálení dřevěného uhlí včetně praktického školení budoucích zaměstnanců skladu a odborné pomoci (2021–2024). Poslední část českého projektu (2021–2024) cílí na vzdělávání lesníků a veřejnosti v Gruzii – jedná se o aktivity zahrnující širokou škálu činností od studijní cesty lesníků z Gruzie do ČR přes pořádání odborných seminářů, organizování programů lesní pedagogiky po tvorbu vzdělávacích a propagačních materiálů.

  „Gruzie má možná překvapivě vysoký podíl přirozených lesů, z dat národní inventarizace lesů vychází až 98 %. Na druhou stranu jsou lesy ze 40 % v různé míře degradované, což souvisí zejména se zvýšeným tlakem ilegálních a snad i nevhodně realizovaných legálních těžeb (zejména v okolí vesnic). Většina venkovského obyvatelstva je totiž energeticky plně závislá na palivovém dříví. Uvážíme-li, že kavkazský region je řazen k top terestrickým hotspotům biodiverzity na Zemi, jsou tato data alarmující. Gruzie si je tohoto stavu vědoma a dnes prochází kompletní lesnickou reformou za podpory řady zahraničních projektů,“ říká vedoucí projektu Tadeáš Štěrba ze specializovaného pracoviště lesnické typologie Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

  Chráněná oblast Aragvi je součástí regionu Mtskheta-Mtianeti. Jedná se o horskou oblast s trvalým lidským osídlením, které po staletí formovalo zdejší krajinu. Klíčovým ekosystémem v oblasti jsou lesy, které pokrývají přibližně 42 % území, tj. téměř 42 000 ha. Jsou zdrojem palivového a okrajově stavebního dříví pro místní komunity. Dominuje pestrá mozaika smíšených dubo-habrových a bukových lesů vázaná zejména na strmé svahy. Značná rozloha, zachovalost a druhová diverzita je důvodem, proč lesy v chráněné oblasti hrají zásadní roli v plnění všech krajinných socio-environmentálních funkcí. Právě lesy se zachovalou druhovou, věkovou a prostorovou strukturou jsou klíčovou složkou tlumicí extrémní výkyvy klimatu a základním předpokladem adaptačních opatření směřující k zvládání dopadů klimatických změn.

  Lesnický projekt pod taktovkou Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) je zaměřen na inventarizaci a průzkum lesů, trvale udržitelné hospodaření včetně vytvoření pracovních příležitostí v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu a zvyšování povědomí o lesních ekosystémech, lesnictví a jejich významu pro rozvoj komunit. Česká rozvojová agentura na projekt vyčlenila bezmála 20 milionů korun, celkový rozpočet projektu je přes 29 milionů. Kofinancuje ho také Rakouská rozvojová agentura a okrajově také Slovakian AID.

  Zařadil: -maj-

  Autoři