V den oslav vzniku Československého státu, 28. října, proběhla nedaleko Awassy v Etiopii ceremonie u příležitosti předání dokončené části veřejné zakázky k projektu s názvem Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou ve vybraných kebelích wored Bura, Dale a Bona Zuriya. Akce se uskutečnila za přítomnosti velvyslance České republiky v Etiopské demokratické federativní republice Miroslava Koska, ředitele České rozvojové agentury Michala Minčeva, ředitele společnosti Člověk v tísni Šimona Pánka, zástupců soukromého sektoru ze společností Ircon a Aquacon a také za přítomnosti zástupců prezidentského úřadu a místní komunity. Slavnostní předání proběhlo v lokalitě Aposto, kde byl formálně předán funkční systém, který v následujícím období bude zásobovat 70 tisíc lidí pitnou vodou.

  Slavnostnímu předání předcházela úspěšná pracovní cesta ředitele ČRA Michala Minčeva, která měla dvě fáze, a to terénní a oficiální. Během první fáze bylo společně se zástupci neziskového sektoru navštíveno několik běžících i ukončených projektů a proběhla přímá komunikace s příjemci rozvojové spolupráce. Druhá fáze kromě utužení vztahů České rozvojové agentury s etiopskými protějšky také vnesla více světla do možného zapojení ČRA do projektů EU v rámci delegované spolupráce v Etiopii. Ředitel ČRA Michal Minčev se mimo jiné zúčastnil oficiálních schůzek přímo v Addis Abebě s vedoucími představiteli federálních ministerstev vody, energetiky a zemědělství a byl přizván na diskuzní panel organizovaný zastupitelským úřadem na téma Klimatická odolnost.

  Čtyřletý projekt Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou ve vybraných kebelích wored Bura, Dale a Bona Zuriya by měl být dokončen v příštím roce. Jeho cílem je zajistit univerzální a rovný přístup k nezávadné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny obyvatele vybraných kebelí nově vyhlášeného regionu Sidama v jižní Etiopii. Kromě vybudování nových vodovodních systémů se projekt zaměří také na jejich udržitelnost, a to skrze budování kapacit operátorů, provozovatelů, manažerů a podpůrných organizací vedoucímu k udržitelnému provozu systémů jak po stránce technické, tak i sociální, environmentální a ekonomické.

  Nedílnou součásti projektu bude také asistence v nastavení systému tarifů, který umožní přístup k cenově dostupné vodě pro všechny členy zájmových komunit, ale také osvěta komunit v oblasti bezpečné přepravy, manipulace a uchovávání vody, neboť jen touto cestou lze zajistit, aby voda z nově vybudovaných vodovodních systémů byla pro své spotřebitele skutečně nezávadná.

  Projekt je realizován ve sdružení Sidama Water Supply VI, složeného z partnerů jak z privátního (Ircon, s. r. o. a SG Geotechnika a.s.), tak neziskového sektoru (Člověk v tísni, o.p.s.) s mezinárodní působností, v úzké spolupráci s místním etiopským partnerem (AquaCon Engineering plc.) a lokálními úřady, které mají zajištění pitné vody ve své kompetenci. „Díky projektům ČR v oblasti Sidama, kterého je právě předaný projekt součástí, získá v konečném důsledku přístup k pitné vodě bezmála 200 tis. obyvatel, což, jak potvrdili zástupci sidamské administravivy, představuje 6 % obyvatel Sidamy. Bez pomoci ČR by tak takto významná část populace neměla přístup k pitné vodě,“ říká ředitel České rozvojové agentury Michal Minčev.

  Zařadil: -maj-

   

  Autoři