Nezaměstnanost mladých lidí v Evropě se v roce 2013 odhaduje na 14 milionů osob bez práce mladších 30 let, což představuje „katastrofální“ plýtvání talenty a životy. Mezi sociální následky patří zklamání z politického systému, izolovanost od společnosti, menší samostatnost a „mrhání intelektuálními schopnostmi“.

  Evropský hospodářský a sociální výbor, který jménem organizované občanské společnosti radí orgánům EU, je přesvědčen, že „bludný kruh“ nezaměstnanosti mladých lidí, jenž hrozí „zpochybněním budoucnosti celé generace“, musí být prolomen. V novém stanovisku jsou vřele vítány nejnovější politické iniciativy EU, zvláště „záruky pro mladé lidi“, ale zdůrazňuje se skutečnost, že nejsou dostatečné.

  Celounijní záruky pro mladé lidi schválené ministry vlád evropských států znamenají, že by mladým lidem do 25 let musela být poskytnuta nabídka kvalitního zaměstnání, průběžného vzdělávání, učebního oboru či stáže čtyři měsíce poté, co se stali nezaměstnanými, či po ukončení formálního vzdělání. Tyto systémy již byly úspěšně zahájeny v Rakousku, Finsku a Lucembursku.

  Nic nenechávat na poslední chvíli

  Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) „EHSV vítá dlouhodobé zaměření Komise na mladé lidi,“ potvrdil zpravodaj EHSV Pavel Trantina, aktivní skaut a bývalý předseda České rady dětí a mládeže. „Intervenovat až po čtyřech měsících je pozdě. Záruka pro mladé lidi by měla být využita co nejdříve, nejlépe v okamžiku registrace na úřadu práce.“ Výbor si rovněž přeje prodloužit věkový strop na 30 let, aby zahrnoval např. mladé lidi ukončující studium na vysoké škole později.

  Tento systém bude mít k dispozici rozpočet ve výši 6 miliard eur: polovinu ze stávajícího Evropského sociálního fondu a zbytek z nové rozpočtové položky určené na zaměstnanost mladých lidí. Vzhledem k tomu, že nezaměstnanost mladých lidí způsobuje ztrátu 150 miliard eur ročně, což představuje 1,2 % HDP, si EHSV přeje, aby bylo investováno více. Další obava plyne z toho, že finanční prostředky EU budou směřovat pouze do regionů, kde nezaměstnanost mládeže již přesahuje 25 %. EHSV je toho názoru, že tuto možnost by měly mít i jiné regiony. Ve stanovisku se uvádí, že je „nutné jednat okamžitě a financovat navrhovaná opatření novými fondy“.

  Záruka by se také neměla uplatňovat pouze na znevýhodněné mladé lidi, ale i na ty, kteří v minulosti většinou nebyli ohroženi vyloučením, avšak nyní nemohou najít práci, jako jsou absolventi škol a bývalí stážisti.

  Poptávka po kvalifikovaných pracovnících

  Pavel Trantina (vlevo) a Philippe de Buck v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV) © European Union 2013 Výbor zdůrazňuje, že odborná příprava a učňovské programy musejí plnit přísné požadavky na kvalitu. „Kvalitní stáže (mohou usnadňovat) mladým lidem přístup k zaměstnání a (napomáhat) podnikům nalézt potenciální kvalifikované pracovníky,“ vysvětlil spoluzpravodaj Philippe De Buck, bývalý generální ředitel BusinessEurope. Uvítal návrh Komise vytvořit unijní rámec pro kvalitu stáží a uvedl, že podnikům by měla být poskytována pomoc, aby mohly nabízet vysoce kvalitní odbornou přípravu. Dodal, že „úzká spolupráce vzdělávacích institucí s podniky i tvůrci politik, odborníky z praxe a představiteli mládeže má zásadní význam pro úspěch učňovského školství a odborné přípravy“.

  EHSV samozřejmě zdůrazňuje, že do přípravy, provádění a monitorování záruky pro mladé lidi musí být přímo zapojeni sami mladí lidé, které zastupují organizace mládeže i zaměstnavatelé a odborové organizace – tedy „sociální partneři“. Je nutné omezit nesoulad mezi stávajícími dovednostmi mladých lidí a potřebami zaměstnavatelů. Je třeba zatraktivnit učňovské programy v důležitých odvětvích, jako je technologie a strojírenství.

  Mladí lidé na stáži musí být schopni žít nezávislým životem a členské státy by měly rozvíjet možnosti individuálních konzultací a poradenství ve věcech pracovní kariéry a zavést mechanismy k posuzování účinků tohoto systému na kariérní postup jednotlivců. Je třeba většího úsilí veřejných služeb zaměstnanosti, aby oslovily mladé lidi.

  Mladí lidé potřebují řešení

  Míra nezaměstnanosti mladých lidí se v různých zemích velmi liší a jde od 8 % v Německu přes 50 % v Řecku. Mladí lidé tak mohou potřebovat pomoc, aby mohli odejít do jiného členského státu, který nabízí více pracovních příležitostí. EHSV vyzývá k přeshraničním činnostem odborné přípravy, k lepšímu vzájemnému uznávání kvalifikací v Evropě, k většímu investování do výuky jazyků a také k řádnému financování programů mobility jako Erasmus Dalším užitečným opatřením by byl systém pro uznávání dovedností získaných neformálním vzděláváním, a to prostřednictvím dobrovolnické práce a zkušeností nabytých přímo na pracovišti, které mohou být pro zaměstnavatele důležitým přínosem.

  Mnoho bude záviset na angažovanosti jednotlivých vlád EU. Evropský komisař pro zaměstnanost Andor László prohlásil, že pro členské státy má zásadní význam uvést záruky pro mladé lidi do praxe. „Tím, že se nyní a v budoucnu ušetří hospodářské náklady na mladé lidi, kteří nejsou zapojeni do trhu práce, budou nesporně vyváženy fiskální náklady na tuto navrhovanou záruku.“

  Předseda Komise José Manuel Barroso se vyjádřil podobně v tom smyslu, že příliš mnoho mladých lidí v Evropě si klade otázku, zda někdy získají práci a budou mít stejnou životní úroveň jako jejich rodiče, a že tito mladí lidé potřebují řešení.