V pondělí 22. června 2015 bylo v Bratislavě podepsáno mezi státy visegrádské čtyřky a zemí Východního partnerství memorandum o spolupráci v oblasti mládeže.

  Memorandum bylo podepsáno na nejvyšší politické úrovni ministry zodpovědnými za oblast mládeže a školství. Novou českou ministryni školství, mládeže a tělovýchovy zastoupil náměstek Robert Plaga. Účelem je dále podporovat spolupráci v oblasti mládeže mezi dotčenými státy, organizacemi mládeže v nich působícími a také konkrétní mladé lidi a jejich osobní o profesní rozvoj. Byl tím tak završen několikaletý proces politických rozhovorů, ale i sbližování států a zástupců mladých lidí ze střední a východní Evropy. Vzájemná spolupráce tím dostala další pozitivní impulz, a pro další mladé lidi tak budou vznikat nové příležitosti.

  Ceremonie probíhala v historické budově Národní rady Slovenské republiky (foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)Byť se nejedná o závaznou smlouvu o spolupráci, je memorandum především vyjádřením politické vůle, na kterou se mohou zájemci vždy odvolávat se svými nápady a projekty. A zároveň poskytuje i praktickou možnost snadnějšího získávání prostředků pro projekty mladých lidí a organizací dětí a mládeže mezi těmito dvěma regiony.

  Memorandum bylo podepsáno v závěru slovenského předsednictví ve V4; na konkrétní podobu jeho naplňování bude mít vliv zejména Česká republika, která od července předsednictví V4 na následujících 12 měsíců přebírá.

  Mezi státy, které spolupráci podpořily, jsou nejen Slovensko a Česká republika, ale také Polsko, Maďarsko, Ukrajina, Moldavsko, Bělorusko, Arménie a Gruzie. Jednání se účastnil i ministr a delegace Ázerbajdžánu. Ázerbajdžánský ministr memorandum nakonec nepodepsal, nicméně vyjádřil rozhodnutí ázerbajdžánské vlády spolupracovat na jeho naplňování.

  Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže deklaruje zájem na kooperaci mezi státy EU a zeměmi Východního partnerství (foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)Pro vysvětlení, jak k této situaci došlo. Znění memoranda bylo mezi státy probíráno několik měsíců dopředu a konkrétní podobu měly všechny státy v řádu týdnů k dispozici. Nicméně ázerbajdžánská strana zaslala nové připomínky k textu v pátek večer. Memorandum se podepisovalo v pondělí kolem poledne – pro změny tak nebylo již příliš prostoru. Přesto před samotným podpisem zasedli všichni zástupci států a situaci a připomínky Ázerbajdžánu projednávali. Zejména připomínky směřující k deklaraci podpory národní integrity však nebyly přijatelné pro ostatní státy, neboť jejich motivací je naopak klást důraz na osobní svobodný rozvoj mladých lidí a ostatní politické otázky nejsou v tomto směru podstatné a neměly by zbytečně mládež omezovat. Zdali se Ázerbajdžán k memorandu připojí oficiálně později, není v tuto chvíli známé. Od země, která loni na podzim pořádala v Baku první světové fórum politiky mládeže to však může být zarážející.

  Co memorandum přináší?

  Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže (foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)Memorandum se zaměřuje na tři hlavní oblasti spolupráce. Za prvé na podporu participace a zapojování mladých lidí do veřejného a politického života. Za druhé na podporu tzv. „tranzic mládeže“, tedy usnadňování přechodů mladých lidí mezi zásadními fázemi jejich života, zejména mezi ukončením vzdělávání a vstupem na pracovní trh, osamostatňováním mladých lidí a zakládáním vlastních domácností a rodin. Třetí oblastí je oficiální spolupráce mezi státy v oblasti politiky mládeže.

  Memorandum by mělo napomoci nejen usnadňovat mobilitu mladých lidí mezi jednotlivými zeměmi, ale i další příležitosti. Těmi jsou např. větší využívání programů Evropské dobrovolné služby a dalších dobrovolnických iniciativ, výměn mládeže, tréninků mládeže, vzdělávání a studia, mobility mladých vědců, ale i sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. A také podpora setkávání mladých lidí z těchto států navzájem.
  Hlavními nástroji, které by měly spolupráci usnadnit, je větší využívání programu Evropské unie pro mladé lidi Erasmus+ a také Viségrádského fondu. Z obou dotačních titulů je možné čerpat prostředky na společné multilaterální i bilaterální projekty. Doposud však musí být hlavní žadatelé projektů zejména ze zemí V4 a země Východního partnerství jsou pouze partnery, byť mohou být partnery s finančním plněním, a aktivity tak mohou být realizovány i u nich. Za vyúčtování však ručí organizace ze zemí V4.

  Zdali memorandum situaci změní, zatím není jisté, nicméně by se o tom mělo v budoucnosti jednat. V oblasti vysokoškolských stipendií mohou již nyní žádat jednotlivci ze všech států přímo u Visegrádského fondu. V současné době fond ročně podporuje necelou tisícovku mladých ze všech států.

  Ceremonie probíhala v historické budově Národní rady Slovenské republiky (foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)Spolupráce v rámci memoranda má sice těžiště mezi střední a východní Evropou, nicméně je také velmi úzce propojena s politikou celé Evropské unie a Rady Evropy. Jedná se tak o akt, který má dopad na celoevropské dění. Otázkou stále zůstává, zdali bude v rámci programu Erasmus+ otevřeno i tzv. Východní okno, jako tomu bylo v oblasti mládeže v předešlém programu EU pro mladé „Mládež v akci“, kde bylo možné žádat o finanční prostředky do konce roku 2013. Memorandum může oživit i tuto širší celoevropskou spolupráci.

  A jak do celého procesu byli zapojení sami mladí lidé?

  Zájem spolupracovat mezi státy EU a zeměmi Východního partnerství vyjádřili i mladí lidé v rámci tzv. strukturovaného dialogu EU s mládeží, který se tomuto tématu věnoval v roce 2011. Stejně tak na přípravných jednáních mezi státy V4 byli přítomní i zástupci mladých lidí z národních rad mládeže včetně České rady dětí a mládeže a dalších i lokálních organizací mládeže ze zemí V4 a Východního partnerství.

  Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže deklaruje zájem na kooperaci mezi státy EU a zeměmi Východního partnerství (foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)Během samotné ceremonie, která probíhala v historické budově Národní rady Slovenské republiky (slovenský parlament) vystoupili i mladí lidé z dotčených zemí a podělili se s ministry a novináři o své zkušenosti ze spolupráce navzájem. Po slavnostním podpisu memoranda začal také dvoudenní pracovní seminář, jehož se účastnili úředníci a odborníci z ministerstev dotčených států, zástupci státních organizací na podporu mládeže (za ČR Dům zahraniční spolupráce), národních rad mládeže (včetně ČRDM) a zástupci dalších organizací mládeže. Cílem bylo společně navrhnout konkrétní opatření, jak memorandum do budoucna realizovat. Zároveň Slovensko hostilo také mezinárodní síťovací a plánovací seminář „Eastern Express“, který pořádalo SALTO (síť osmi informačních center pracujících na evropských prioritách v oblasti mládeže) a kterého se účastnili mladí lidé z dalších místních i celostátních organizací dětí a mládeže. Společně plánovali své budoucí projekty pro mladé právě v rámci spolupráce mezi zeměmi V4 a Východního partnerství. I do tohoto síťovacího a plánovacího semináře se zapojilo několik mladých Čechů.

  Na celostátní úrovni proběhne další ze společných akcí v oblasti mládeže ze zemí V4 a Východního partnerství na podzim v Praze a Slovensko usiluje o to, aby mohlo v roce 2016 organizovat již třetí Fórum mládeže Východního partnerství. Připomeňme, že výstupy z předešlých dvou fór mládeže Východního partnerství byly projednávány také summitem V4 a v Radě EU. Názory mladých lidí se odrazily i ve výstupech a dohodách mezi ministry a premiéry, a podpořily tak i podpis memoranda.

  Video: https://www.youtube.com/watch?v=Lbh8ftq6214

  Autoři