Současná praxe ve spolcích je taková, že mohou například pronajímat své základny, vydávají drobné tiskoviny, připravují občerstvení na akcích a podobně.

  Pokud se na jejich chalupě nebo v jejich klubovně ubytuje spřátelený oddíl, obvykle za tuto službu zaplatí nějaký poplatek, který slouží na údržbu, topení a elektřinu. Nebo spolek vydává pravidelně časopis či vydá knihu, které prodává, ať již svým členům nebo mimo organizaci. Jak se takové činnosti dotkne povinnost evidovat tržby, daná zákonem?

  Tento problém rozebírá v následujícím textu právnička Mgr. Alena Hájková:

  POVINNOST EVIDENCE TRŽEB VE VZTAHU KE SPOLKŮM (pobočným spolkům)

  Povinnost evidovat tržby je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), který je platný od 13. 4. 2016 a nabývá účinnosti postupně (ve čtyřech fázích) pro různé druhy činností.
  Jako první se povinnost evidovat tržby stane účinnou pro ubytovací a stravovací služby, a to od 1. 12. 2016.

  Zejména:
  Spolek/pobočný spolek není z důvodu právní formy vyjmutý z povinnosti EET. Povinnost evidovat tržby se vztahuje na všechny poplatníky daně z příjmů právnických osob a takovým poplatníkem je i spolek/pobočný spolek, protože je právnickou osobou (viz. § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 568/1992 Sb. o daních z příjmů).
  ZoET ale dále stanoví podmínky, které musí být splněny, aby povinnost evidovat tržby vznikla, a jejich splnění je třeba posoudit pro každou právnickou osobu (spolek/pobočný spolek) individuálně.
  Každý spolek tedy musí zvážit podmínky konkrétní činnosti, kterou provozuje a údaje ze svého hospodaření a posoudit, jestli povinnost evidovat tržby má nebo nemá, popř. zda nestačí něco změnit, aby evidovat tržby nemusel (pokud je z hlediska splnění podmínek pro evidenci tržeb na hranici).

  Základní pravidla pro posouzení, zda má spolek povinnost evidence tržeb podle ZoET
  a) povinnost evidence tržeb se vztahuje na podnikatelskou činnost – v případě spolku/pobočného spolku tedy připadá v úvahu vznik povinnosti evidovat tržby jen při vedlejší hospodářské činnosti spolku/pobočného spolku (vykonávané na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění, popř. pronájem nemovitostí),
  b) povinnost evidovat tržby podle ZoET vznikne jen tehdy, pokud spolek/pobočný spolek přijímá platby z vedlejší hospodářské činnosti některou z forem, kterou stanoví § 5 ZoET (zjednodušeně řečeno – hotovost; platba kartou; směnkou; šekem; a obdobné formy platby – dárkové karty, poukázky na zboží nebo služby v určité hodnotě apod.; započtení kauce zaplacené způsoby dříve uvedenými)
  Obě uvedené podmínky musí být splněny najednou.

  S ohledem na specifika činnosti spolku/pobočného spolku jako veřejně prospěšného poplatníka – tedy právnickou osobu, která z podstaty své existence není podnikatelským subjektem, stanoví ZoET ještě výjimku z povinnosti evidence tržeb, pro veřejně prospěšného poplatníka, a to pro případ, že jím vykonávaná podnikatelská činnost je pouze „drobná podnikatelská činnost“.

  Za drobnou podnikatelskou činnost ZoET považuje vedlejší hospodářskou činnost, pokud příjem/výnos z takové činnosti za předchozí účetní období (v případě spolků/pobočných spolků nejčastěji asi kalendářní rok) není vyšší než 175 000 Kč* nebo příjem/výnos z takové činnosti tvoří méně než 5 % celkových příjmů spolku/pobočného spolku za posuzované období.
  V případě, že podnikatelská činnost spolku/pobočného spolku splňuje kritéria, aby byla „drobnou podnikatelskou činností“, pak spolek/pobočný spolek nemá povinnost evidovat tržby z této činnosti podle ZoET.

  Povinnost evidovat tržby ve smyslu ZoET tedy závisí na činnosti konkrétního spolku/pobočného spolku, ne na právní formě. Jestli povinnost vzniká nebo nevzniká, závisí na splnění podmínek uvedených v zákoně, a to musí posoudit každý spolek/pobočný spolek samostatně. Předpokladem je samozřejmě seznámit se se zákonem a případně i metodikou** vydanou Ministerstvem financí.


  Celý článek a zejména příklady, jak posuzovat, zda jde o „drobnou podnikatelskou činnost“ najdete v Poradně ČRDM na odkaze: http://poradna.crdm.cz/podnikani-spolku-spolek/povinnost-evidence-trzeb-ve-vztahu-ke-spolkum-pobocnym-spolkum-369

  * Viz „Metodický pokyn Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákona o evidenci tržeb č. j.: 119930/16/7100-10114-109736, str. 15 nahoře“

  ** V metodice uvedený text o drobné podnikatelské činnosti veřejně prospěšného poplatníka navazuje na ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) zákona o ET

  #EET #evidencetržeb

  Autoři