25. dubna jsme spolu s projektem Youth Wiki zorganizovali kulatý stůl k výstupům 9. cyklu Dialogu EU s mládeží (v českém kontextu Strukturovaného dialogu): Společně pro udržitelnou a inkluzivní Evropu. K čemu to bylo a co z diskuse vyplynulo?

  9. cyklus, který začal 1. 1. 2022, organizovalo předsednické trio Rady EU Francie – Česká republika – Švédsko, jako téma byly zvoleny dva cíle mládeže: 10) Udržitelná zelená Evropa a 3) Inkluzivní společnost. Už proběhl výběr dílčích témat, formulace otázek a problémů, sběr příkladů dobré praxe, analýza faktorů jejich úspěchu, návrh řešení a formulace doporučení pro evropskou úroveň i pro jednotlivé členské státy. Nyní jsme ve fázi, kdy se snažíme o výsledcích široce informovat mladé lidi i tvůrce politik a přijít také s konkrétními nápady, jak s doporučeními dále pracovat. Proto jsme pozvali ke kulatému stolu zástupce lidí s rozhodovací pravomocí, mladé lidi a pracovníky s mládeží, abychom jim výsledky nejen představili, ale hlavně aby společně diskutovali o tom, jak s prací na tématech dále pokračovat a co je možné v České republice uskutečnit na národní a lokální úrovni.

  Jsme rádi, že pozvání přijalo mnoho zajímavých osobností, a složení kulatého stolu tak bylo velmi pestré. Byla zde poslankyně, členka Podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity Klára Kocmanová, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva životního prostředí a Kanceláře Evropského parlamentu v ČR. Zapojila se zástupkyně knihovny Ústeckého kraje, která připravuje zajímavé programy pro mládež, zástupci projektů a platforem, jako jsou EUTIS, o. p. s., Platforma venkovské mládeže Národní sítě Místních akčních skupin, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Středoškolský sněm hl. m. Prahy a v neposlední řadě zástupci organizací dětí a mládeže, například Ligy lesní moudrosti, i neorganizovaní mladí lidé, kteří mají zájem o dění kolem sebe.

  Po úvodním slově Aleše Sedláčka, předsedy České rady dětí a mládeže, měl kulatý stůl dvě fáze:

  1. společnou, kde jsme shrnuli aktuální cyklus Dialogu, delegáti Evropských konferencí mládeže, včetně delegáta MŠMT, přiblížili účastníkům jejich průběh a výsledky a kde jsme představili výstupy dotazníkového šetření k tématu cyklu,
  2. skupinovou, kde účastníci diskutovali v menších skupinách o tom, jak využít úspěšné příklady u nás, jak pracovat s doporučeními a co je reálně možné zlepšit.

   Co se účastníci dozvěděli – shrnutí 9. cyklu

  Pod mottem „Společně pro udržitelnou a inkluzivní Evropu“ bylo cílem 9. cyklu Dialogu EU s mládeží podnítit další diskusi o tom, jak řešit klimatickou krizi, realizovat cíle udržitelného rozvoje a jak o tématech diskutovat mezi generacemi. Důraz byl kladen na sociální aspekt udržitelnosti, tedy i jeho ekonomické, sociální rozměry, inkluzi a mezigenerační spravedlnost. V tomto případě se jednalo především o společný postup všech zemí předsednického tria. Pokud se zaměříme čistě na Českou republiku, v daném kontextu je téma vázáno na strategické dokumenty (Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ apod.) a kurikulární dokumenty (environmentální výchova v RVP ZV).

  V 9. cyklu pak práce s tématem probíhala v těchto krocích:

  Už na Evropské konferenci mládeže ve Francii (LEDEN 2022) mladí lidé a lidé s rozhodovací pravomocí definovali pět podtémat, kterými se celý cyklus zabýval. Byly to:

  1. Informace a vzdělávání – jaké by měly být informační zdroje a vzdělávací příležitosti pro mladé lidi, týkající se udržitelnosti
  2. Aktivita a vliv mladých lidí – jak vypadají úspěšné mechanismy a metody, které mohou zajistit, že se zohlední potřeby mladých lidí při rozhodovacích procesech
  3. Environmentální politika – jak se vyhnout falešné participaci mladých lidí, která nemá žádný dopad
  4. Mobilita a solidarita – jak se k dobrovolnické činnosti a vzdělávací mobilitě mohou dostat i marginalizovaní mladí lidé
  5. Udržitelná infrastruktura – o přístupu mladých lidí k udržitelné infrastruktuře

  Mladí delegáti shrnuli, jak s tématy pracovali na české a švédské konferenci mládeže a Daniel Hájek, který na konferenci ve Švédsku zastupoval Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy popsal navázání setkání ministerských delegátů na konferenci mládeže ve Švédsku, na němž se probírali jak výsledky konference, tak také EU dialog mládeže celkově.

  Zpět do českého kontextu nasměrovala kulatý stůl Nela Andresová, která představila výsledky standardizovaného dotazníkového šetření k tématu, které probíhalo v roce 2022. Podrobněji jsou výsledky zpracovány v těchto článcích:

  https://www.adam.cz/informace-a-vzdelavani-o-ochrane-zivotniho-prostredi/(link is external)

  https://www.adam.cz/environmentalni-politika-mobilita-a-solidarita/(link is external)

  https://www.adam.cz/aktivita-a-vliv-mladych-lidi/(link is external)

  https://www.adam.cz/mladi-a-infrastruktura/(link is external)

  V diskusi k této části kulatého stolu uvedli účastníci mnoho zajímavých příkladů toho, jak se s podobnými tématy zachází v jiných kontextech. Byly to třeba příklady práce ekocenter, muzeí nebo výstupy výzkumu Česká (ne)transformace, jehož výsledky byly nedávno zveřejněny.

  Dále diskutovali o možnostech praktických iniciativ, např. šetření jídlem ve školních jídelnách,, v diskuzi také padl návrh na propojení s iniciativou Univerzity za klima. Příklady dobré praxe se také objevily ve spojení s informovaností o možnostech dobrovolnictví a mobility mládeže spojenými s ekologickými a ekosociálními tématy. Padl i názor, že na lokální úrovni je důležitá hlavně podpora ze strany samospráv, snaha propojovat jednotlivé aktéry a zapojovat místní instituce. Po obecné diskusi pak přišla diskuse skupinová, nad jednotlivými dílčími tématy.

  Co účastníci přinesli – shrnutí výstupů z diskusí

  Podtéma Mobilita a solidarita

  Diskuse se vedla zejména o tom, jak je možné doporučení vzniklá v evropském kontextu realizovat u nás a případně je konkretizovat. Hovořilo se také o možnostech různé spolupráce k tématu, o překážkách, proč u nás něco realizovat nejde. Highlightem byla otázka, jak pomoci tomu, aby byly zkušenosti získané při dobrovolnické činnosti uznávány jako relevantní kompetence a jak by mohly být různé specifické skupiny mladých lidí podpořeny v tom, aby viděly v dobrovolnictví příležitost pro svůj rozvoj.

  Účastníci uvedli jako příklady toho, v čem vidí mladí lidé dobrou příležitost pro dobrovolnickou činnost: swap oblečení, uklízení odpadků nebo srdíčkové dny.

  Podle účastníků by k zajištění většího uznávání zkušeností z dobrovolnické činnosti mohly vést tyto kroky:

  Ve škole: 

  1. vzdělávat pedagogy o přínosu těchto aktivit pro rozvoj žáků a studentů;
  2. nastavit ve školách definici dobrovolnické činnosti a podílení se na ní nezapočítávat jako obsenci;
  3. nastavit online konzultace na dálku o vyučovacích předmětech, a podpořit tak flexibilitu;
  4. výjezdy celých tříd na dobrovolnické akce nebo na akce s ekologickým zaměřením – stejně jako třeba na lyžařské kurzy.

  V zaměstnání:

  1. uznávat certifikáty o dobrovolnictví jako omluvu v práci;
  2. povolit placenou absenci (stejně jako např. u táborů nebo vojáků v záloze);
  3. podporovat v dobrovolnictví i rodiče na rodičovské například tím, že z toho budou mít nějaké finanční úlevy.

   

  Podtéma Informace a vzdělávání

  Účastníci této diskusní skupiny se zaměřili na otázku, jaké role mohou hrát různé aktéři, jako jsou školy, neziskové organizace nebo politici, při posilování neformálního a formálního vzdělávání o udržitelnosti a změně klimatu a jak by mohl být zlepšen dialog mezi generacemi o těchto tématech.

  Spolupráci mezi institucemi a organizacemi pokládají účastníci diskuse za klíčovou, konkrétní příklady podoby této spolupráce ale nepadly. Shodli se na tom, že důraz by měl být jednoznačně kladen na fakta a informační základ každé diskuse o klimatu a udržitelnosti, což by posílilo společnou základnu k debatě mezi generacemi i k debatě mezi mladými lidmi.

  Jako nejlepší příklad toho, jak informace mladým lidem předávat, uváděli peer-to-peer programy a zdůraznili, že předávání bezprostřední zkušenosti mladých lidí dalším mladým lidem je – stejně jako u jiných témat – nejlépe a nejsrozumitelněji vnímaný způsob práce s informacemi.

  Závěr

  Děkujeme všem zúčastněným za podnětnou diskusi. Je to začátek práce s daty získanými v tomto cyklu EU Dialogu s mládeží a s výsledky rozsáhlých konzultací a následných akcí. Další akce budou navazovat a následovat a na podzim plynule přejdou k další oblasti tématu: důrazu na zapojení všech skupin mladých lidí. Těšíme se na další spolupráci!

  Článek vznikl v rámci projektu Dialogu EU s mládeží a projektu Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě podpořené programem Erasmus+ Více informací k participaci mladých naleznete v sekci participace na webu Youthwiki – online: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/czech-republic/5-participation(link is external)

  Zařadil: -maj-

  Autoři