V Olomouci se konal ve dnech 15. -17. března 2024 víkendový celostátní skautský Valný sněm. Junák – český skaut, největší výchovná organizace pro děti a mladé lidi v Česku, jej pořádá každé tři roky, sněm je významnou součástí vnitřní demokracie našeho spolku.

  Do Olomouce se sjelo téměř 500 delegátek a delegátů, kteří jednali a diskutovali o tématech a návrzích usnesení a rozhodli o novém složení Náčelnictva, Ústřední revizní komise a Rozhodčí a smírčí rady.

  V průběhu pátečního večera delegátky a delegáti schválili navržený program sněmu a složení mandátové, volební a návrhové komise. Valný sněm poté projednal a vzal na vědomí Zprávu Náčelnictva a Výkonné rady včetně vyhodnocení Strategie 2022, Zprávu o hospodaření a zprávy Ústřední revizní komise a Rozhodčí a smírčí rady.

  V první části sobotního dopoledne proběhlo slavnostní zahájení sněmu, v rámci nějž k delegátkám a delegátům promluvili pozvaní hosté – primátor Olomouce Miroslav Žbánek, státní tajemník MŠMT Ondřej Andrys, sestry a bratři se Skautského parlamentního oddílu,  ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka či sestra Diana Slabu z Evropského skautského výboru WOSM.

  Poté už Valný sněm začal projednávat předložené návrhy usnesení. Prvním tématem byla Strategie 2030, kterou vzal Valný sněm po diskuzi k představenému dokumentu a jednotlivým navrhovaným změnám na vědomí, uložil Náčelnictvu její dopracování a schválení.

  Druhý odpolední blok patřil představení kandidátek a kandidátů do ústředních orgánů.

  Večerní blok programu byl věnován návrhům usnesení z oblasti organizace – tedy diskuzi o nastavení pravidelné volby starosty a způsobu volby delegátů na Valný sněm. Obě navržená usnesení Valný sněm schválil. Po krátké diskuzi delegátky a delegáti sněmu schválili také usnesení k revizní činnosti.

  Nedělní program sněmu patřil nejprve volbám, na které opět navázalo projednávání navržených usnesení. Valný sněm po diskuzi schválil usnesení k alkoholu na skautských akcích.

  Poté předseda volební komise vyhlásil výsledky voleb do jednotlivých ústředních orgánů a Valný sněm je vzal svým usnesením na vědomí (kompletní výsledky voleb jsou níže v článku).

  Poté bratr starosta poděkoval delegátkám a delegátům za konstruktivní a přátelskou diskuzi a především za práci, kterou nejen oni odvádějí v oddílech, střediscích, VOJ či týmech vzdělávacích akcí.

  Na samý závěr sněmu za nově zvolené Náčelnictvo krátce promluvili ses. náčelní Vendula Bušková – Véňa a br. náčelník Ondřej Vokál – Vokin, poděkovali delegátkám a delegátům za důvěru a ukončili jednání XVII. valného sněmu.

  Velký dík patří pořadatelskému týmu z okresu Olomouc a všem zapojeným skautkám a skautům, kteří výrazně přispěli k hladkému a pohodovému průběhu Valného sněmu.

  Za ústřední orgány

  Petr Vaněk – Permi místostarosta a zpravodaj pro komunikaci
  Lenka Šablová asistentka ústředních orgánů

   

  Výsledky voleb do ústředních orgánů

  Do funkce náčelní byla zvolena Vendula Bušková (Véňa), do funkce místonáčelní Johana Volavková (Jóža).

  Do funkce náčelníka byl zvolen Ondřej Vokál (Vokin), do funkce místonáčelníka Ladislav Pelcl (Bilbo).

  Do funkce volené členky Náčelnictva byly zvoleny Klára Ondříčková (Káďa), Dieu Hien Rozsívalová (Linda), Kateřina Parvonič (Káča), Eliška Trnková (Upírek), Šárka Jechová (Mája).

  Do funkce voleného člena Náčelnictva byli zvoleni Jakub Holobrádek (Učeň), Marek Dědič (Mlha), Ondřej Pytela (Ondra) , David Svoboda (Cedník), Lukáš Matějek (Panda).

  Další podrobnosti ze sněmu, znění usnesení a výsledky voleb do dalších orgánů Junáka – českého skauta najdete na:

  https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/shrnuti-vystupu-17-valneho-snemu-volby-usneseni-fotografie

  (foto: Štěpán Filip – Světluška)

  Usnesení XVII. VSJ/​14
  Valný sněm vyzývá Náčelnictvo, aby se nadále zabývalo tematikou konzumace alkoholu na skautských akcích, a to s následujícími cíli:

  1. zvyšovat v organizaci povědomí o skutečnosti, že skautské prostředí má snižovat riziko vzniku a rozvoje závislostí u mladých lidí, a zároveň zvyšovat povědomí o roli a prostředcích skautské výchovy v takovém úsilí,
  2. zvyšovat v organizaci povědomí o zákonných povinnostech, stejně jako o výchovných a zdravotních souvislostech tematiky alkoholu na skautských akcích,
  3. zvyšovat v organizaci povědomí o tom, že je z výchovných i jiných důvodů žádoucí, aby skautské akce a aktivity, kterých se účastní nezletilí, probíhaly bez přítomnosti alkoholu (a to i v takových případech, kdy legislativa konzumaci alkoholu dospělými na těchto akcích nezakazuje),
  4. zajistit nastavování pravidel ohledně alkoholu na celostátních akcích Junáka – českého skauta, a to především se zaměřením na akce určené roverům a rangers.

  (PRO 438, PROTI 12, ZDRŽEL SE 23)

  Usnesení XVII. VSJ/​15
  Valný sněm vyzývá organizační jednotky Junáka – českého skauta, aby:

  1. dbaly na důsledné dodržování zákonných povinností týkajících se podávání a konzumace alkoholu na skautských akcích, které tyto jednotky pořádají,
  2. zvyšovaly mezi svými činovnicemi a činovníky povědomí o tom, že je z výchovných i jiných důvodů žádoucí, aby skautské akce a aktivity, kterých se účastní nezletilí, probíhaly bez přítomnosti alkoholu (a to i v takových případech, kdy legislativa konzumaci alkoholu dospělými na těchto akcích nezakazuje).

  (PRO 420, PROTI 6, ZDRŽEL SE 46)

  Autor